Gỡ vướng trong cung ứng sản phẩm, dịch vụ công

(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cho biết, trong năm 2016 sẽ xây dựng Nghị định thay thế Nghị định số 130/2013/NĐ-CP về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích (NĐ130) nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính minh bạch, cạnh tranh của công tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công.
Sẽ đẩy mạnh xã hội hóa một số loại dịch vụ sự nghiệp công. Ảnh: Ngọc Anh
Sẽ đẩy mạnh xã hội hóa một số loại dịch vụ sự nghiệp công. Ảnh: Ngọc Anh

Vướng mắc trong thực thi dịch vụ công

Bộ KH&ĐT vừa có Công văn số 4453/BKHĐT-QLĐT đề nghị các bộ, ngành, địa phương gửi báo cáo tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện NĐ130 và Quyết định số 39/2008/QĐ-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước (QĐ39).

Thực tiễn triển khai NĐ130 và QĐ39 đã nảy sinh những khó khăn, vướng mắc ở nhiều khâu như: khâu lập, phân bổ dự toán chi hàng năm cho việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công; việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán và thanh lý hợp đồng liên quan. Bên cạnh đó, việc áp dụng hình thức đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công thời gian qua cũng gặp không ít vướng mắc. Theo phản ánh, trong việc tiếp cận và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công của các hợp tác xã, doanh nghiệp thuộc khu vực tư nhân hiện nay cũng gặp khó khăn liên quan đến các quy định của NĐ130 và QĐ39.

Vì thế, trong văn bản gửi cho các bộ, ngành, địa phương, Bộ KH&ĐT đề nghị báo cáo, đánh giá về sự phù hợp của danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích, dịch vụ sự nghiệp công hiện tại; đánh giá tính hiệu quả, hợp lý trong việc giao cho các đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp nhà nước thực hiện cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công theo hình thức đặt hàng,...

Đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công

Đối với việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch được thực hiện theo quy định tại NĐ130.
Bộ KH&ĐT cho biết, để nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính minh bạch, cạnh tranh của công tác cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Bộ KH&ĐT đã được Chính phủ giao trong năm 2016 sẽ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Nghị định thay thế NĐ130.

Theo quy định tại Khoản 39 Điều 4 Luật Đấu thầu 2013, sản phẩm, dịch vụ công là sản phẩm, dịch vụ thiết yếu đối với đời sống kinh tế - xã hội của đất nước, cộng đồng dân cư hoặc bảo đảm quốc phòng, an ninh mà Nhà nước phải tổ chức thực hiện trong các lĩnh vực: y tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, thông tin, truyền thông, khoa học - công nghệ, tài nguyên - môi trường, giao thông - vận tải và các lĩnh vực khác theo quy định của Chính phủ. Sản phẩm, dịch vụ công bao gồm sản phẩm, dịch vụ công ích và dịch vụ sự nghiệp công.

Đối với việc mua sắm sử dụng vốn nhà nước nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức đặt hàng, giao kế hoạch được thực hiện theo quy định tại NĐ130 (Khoản 3 Điều 129 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). Theo Bộ KH&ĐT, phạm vi điều chỉnh của Nghị định thay thế NĐ130 sẽ bao gồm việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích và cung cấp dịch vụ sự nghiệp công (hiện đang được quy định tại QĐ39).

Bộ KH&ĐT cũng cho biết, Nghị định thay thế NĐ130 sẽ được xây dựng trên cơ sở sửa đổi toàn diện NĐ130 và QĐ39 với mục tiêu đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công theo Nghị quyết số 40/NQ-CP ngày 9/8/2012 của Chính phủ về ban hành chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Thông báo Kết luận số 37-TB/TW ngày 26/5/2011 của Bộ Chính trị về đề án “Đổi mới cơ chế hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa một số loại hình dịch vụ sự nghiệp công”.

Phan Ngọc