Đồng Tháp: Chỉ định thầu gần 90% số gói thầu năm 2014

Thông tin trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đồng Tháp nhấn mạnh tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 trên địa bàn Tỉnh gửi Bộ KH&ĐT.
Đồng Tháp: Chỉ định thầu gần 90% số gói thầu năm 2014

Thông tin trên được Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đồng Tháp nhấn mạnh tại Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 trên địa bàn Tỉnh gửi Bộ KH&ĐT.

 

Đánh giá về kết quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2014, Sở KH&ĐT Đồng Tháp cho rằng, nhìn chung công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh năm 2014 đã tiến bộ và đi vào nề nếp. Tuy nhiên, theo Sở KH&ĐT Đồng Tháp, việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu trên địa bàn Tỉnh vẫn chiếm tỷ lệ cao so với các hình thức khác. Cụ thể, trong năm 2014, trên địa bàn Tỉnh có tổng số 2.765 gói thầu sử dụng vốn nhà nước cho mục tiêu đầu tư phát triển thì có tới 2.482 gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu (chiếm 89,76%), tỷ lệ gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu rộng rãi chỉ có 203 gói thầu (chiếm 7,34%) so với các hình thức khác.

 

Bên cạnh đó, Sở KH&ĐT Đồng Tháp cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế trong quản lý và thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn cần khắc phục trong thời gian tới. Đơn cử như, do thực hiện phân cấp trong đấu thầu nên cơ quan quản lý nhà nước không kiểm soát được quá trình tổ chức đấu thầu của các chủ đầu tư/bên mời thầu, khiến hoạt động kiểm tra, thanh tra chỉ được tổ chức khi có khiếu nại; một số chủ đầu tư chưa quan tâm thực hiện xử lý nhà thầu và những kiến nghị cấm tham dự thầu của một số nhà thầu vi phạm nên ảnh hưởng đến việc xem xét loại bỏ nhà thầu kém năng lực tham gia đấu thầu. 

 

Mặt khác, trong quá trình triển khai công trình, có tình trạng một số chủ đầu tư chưa quan tâm đến công tác giải phóng mặt bằng cho công trình, vì vậy khi công trình được khởi công một thời gian thì lại vướng giải phóng mặt bằng nên phải tạm dừng và khi khởi công lại làm phát sinh chênh lệch giá gói thầu do biến động giá và phát sinh hạng mục.

T.Hiếu

ngocthanh