Đơn giản hóa thủ tục hành chính về đầu tư và đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, trong đó có lĩnh vực đầu tư, đấu thầu.
Đơn giản hóa thủ tục hành chính  về đầu tư và đấu thầu

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có Quyết định ban hành Danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, trong đó có lĩnh vực đầu tư, đấu thầu.

Trong số các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, có 78 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp Trung ương và 367 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh. Liên quan đến lĩnh vực đầu tư theo hình thức đối tác công tư, có 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp Trung ương và 13 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp tỉnh. 

Trong lĩnh vực đấu thầu, các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết ở cấp Trung ương (Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành liên quan) có 25 TTHC về lựa chọn nhà thầu và 15 TTHC về lựa chọn nhà đầu tư. Ở cấp tỉnh có 21 TTHC về lựa chọn nhà thầu và 16 TTHC về lựa chọn nhà đầu tư. 

Trần Nam

 

ngocthanh