Đề nghị thu hồi hơn 302 triệu đồng do quyết toán không đúng khối lượng thi công thực tế

Đây là đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hậu Giang sau khi tiến hành kiểm tra về đấu thầu đối với 13 đơn vị và hơn 23 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh trong năm 2014.
Đề nghị thu hồi hơn 302 triệu đồng do quyết toán không đúng khối lượng  thi công thực tế

Đây là đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Hậu Giang sau khi tiến hành kiểm tra về đấu thầu đối với 13 đơn vị và hơn 23 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh trong năm 2014.

 

Cụ thể, khi thanh, kiểm tra công trình Trung tâm Văn hóa - Thể thao thị trấn Búng Tàu, huyện Phụng Hiệp, Đoàn kiểm tra của Sở KH&ĐT đã phát hiện và đề nghị thu hồi 28.536.552 đồng. Ngoài ra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện và đề nghị thu hồi số tiền 273.562.487 đồng tại công trình Trường Tiểu học Hòa An 2, hạng mục Xây dựng 3 phòng chức năng, Nâng cấp sửa chữa phòng học, hệ thống điện. Lý do đề nghị thu hồi là do khối lượng thi công thực tế thấp hơn khối lượng mời thầu và khối lượng dự thầu.

 

Ngoài ra, các chủ đầu tư các công trình được thanh, kiểm tra còn một số sai sót nhưng không đáng kể. Sở KH&ĐT tỉnh Hậu Giang đã đề nghị UBND các huyện và các chủ đầu tư cần tổ chức rút kinh nghiệm đối với những sai sót đã được chỉ ra, tránh tình trạng tương tự xảy ra.

 

Bên cạnh đó, quá trình thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước về quy trình thủ tục trong lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ bản; kiểm tra quy trình, thủ tục về công tác đấu thầu, chỉ định thầu… cũng đã phát hiện nhiều vi phạm.

 

Các vi phạm đã được phát hiện qua thanh tra như: thuyết minh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình còn thiếu một số nội dung (như căn cứ cơ sở pháp lý, phương án bồi hoàn); lập hồ sơ yêu cầu không thể hiện tính ràng buộc đối với các quy định về năng lực và kinh nghiệm của nhà thầu; không lập danh sách các nhà thầu nhận hồ sơ yêu cầu và nộp hồ sơ đề xuất công trình; không dự thảo hợp đồng và biên bản thương thảo hợp đồng để làm cơ sở cho việc chỉ định thầu đối với các đơn vị tư vấn.

 

Theo đó, Sở KH&ĐT đề nghị các chủ đầu tư cần kiểm tra năng lực các đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật, đơn vị tư vấn đấu thầu trước khi trình cấp thẩm quyền quyết định lựa chọn các nhà thầu tư vấn để thực hiện và hoàn thành tốt công tác chuyên môn được giao và bảo đảm đúng các quy định của pháp luật. Với vai trò là cấp quyết định đầu tư đối với các công trình, dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt theo phân cấp, UBND các huyện cần tập trung chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn và bộ phận tham mưu thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cấp quyết định đầu tư, chủ đầu tư công trình và cơ quan thẩm định theo đúng các quy định hiện hành.

 H.Bình

ngocthanh