Đấu thầu tại Quảng Ngãi: Chú trọng sử dụng lao động và hàng hóa trong nước

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 24/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu
Đấu thầu tại Quảng Ngãi: Chú trọng  sử dụng lao động và hàng hóa trong nước

UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, nhờ thực hiện nghiêm Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 24/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án sử dụng vốn nhà nước, trong năm 2014 đã không có nhà thầu nước ngoài trúng thầu tại địa phương. “Bí quyết” của tỉnh Quảng Ngãi là trong quá trình thực hiện, Tỉnh đã luôn áp dụng các giải pháp như: phân chia gói thầu có quy mô hợp lý, bảo đảm các điều kiện năng lực của nhà thầu trong nước, bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước nhận hợp đồng, tạo việc làm cho lao động trong nước. 

 

Cụ thể, đối với đấu thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, tỉnh Quảng Ngãi chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa, vật tư, thiết bị trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu, hoặc trong nước chưa đủ khả năng sản xuất, hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA. Tỉnh Quảng Ngãi cũng luôn quán triệt các chủ đầu tư, bên mời thầu trên địa bàn Tỉnh khi lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu chỉ cho phép sử dụng lao động nước ngoài khi lao động trong nước không đáp ứng được yêu cầu thực hiện gói thầu và không tổ chức đấu thầu quốc tế gói thầu EPC đối với các dự án trong đó có nhiều phần công việc mà các nhà thầu Việt Nam có thể tham gia cung cấp dịch vụ, hàng hóa, xây lắp. 

IMG

Ảnh: Tất Tiên

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng cho biết, tỉnh Quảng Ngãi đã thực hiện nghiêm túc Luật Đấu thầu 2013 và các Nghị định, văn bản hướng dẫn của các bộ, ngành về đấu thầu. Trong giai đoạn chuyển tiếp, việc cung cấp thông tin về đấu thầu được thực hiện theo quy định tại Công văn số 5186/BKHĐT-QLĐT ngày 11/8/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Theo đó, các chủ đầu tư đều thực hiện nghiêm túc việc đăng tải thông tin trước khi mở thầu như: kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thông báo mời thầu…, tuy nhiên, việc đăng tải thông tin sau khi có kết quả trúng thầu vẫn chưa được thực hiện đầy đủ. 

Năm 2014, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho 2.229 gói thầu các loại với tổng giá trị trúng thầu là 2.732.556 triệu đồng, tiết kiệm 79.150 triệu đồng qua đấu thầu (đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,81%).

Năm 2014, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố trên địa bàn Tỉnh cũng đã cử nhiều cán bộ tham gia tập huấn về công tác đấu thầu do các cơ quan trên địa bàn phối hợp với các cơ sở đào tạo thực hiện. Việc tập huấn đấu thầu cũng đã được các cơ quan quản lý, chủ đầu tư và nhà thầu quan tâm tham dự đông đảo. Mặc dù đội ngũ tham gia hoạt động đấu thầu trong tỉnh Quảng Ngãi đều đã qua các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn và có chứng chỉ về đấu thầu, nhưng việc áp dụng vào thực tế vẫn còn nhiều vướng mắc, nhất là đội ngũ cán bộ thực hiện công tác đấu thầu ở cấp cơ sở. 

 

Phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đấu thầu thời gian qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hiện nay, các cán bộ tham gia công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh vẫn còn vướng mắc trong việc xác định quy mô gói thầu hợp lý (ví dụ như: giá trị gói thầu quá nhỏ hoặc quá lớn là bao nhiêu? số lượng nhà thầu bao nhiêu thì gọi là hạn chế số lượng nhà thầu tham gia?...). UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, các nội dung này cần định lượng bằng số lượng, tỷ lệ trên số doanh nghiệp địa phương hoặc toàn quốc để giảm vướng mắc trong quá trình thực hiện. 

 

Ngoài ra, đối với khối lượng phát sinh trong quá trình thực hiện dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị cần quy định rõ khi nào thì được ký hợp đồng bổ sung, khi nào thì phải phân thành gói thầu để tổ chức lựa chọn nhà thầu theo quy định. 

Tuấn Dũng

ngocthanh