Đà Nẵng không bố trí vốn cho dự án vi phạm quy định về đấu thầu

(BĐT) - Thủ trưởng các đơn vị liên quan trên địa bàn lập tức tổ chức triển khai thực hiện các nội dung của Chỉ thị 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 của Thủ tướng về chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (Chỉ thị 47).

Yêu cầu nêu trên được UBND TP. Đà Nẵng nhấn mạnh tại văn bản về việc triển khai thực hiện Chỉ thị 47 vừa gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) cùng các sở, ban, ngành, các chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án trên địa bàn Thành phố.

Văn bản nêu rõ, các giám đốc, sở, ban ngành; chủ tịch UBND các quận, huyện; các chủ đầu tư và ban quản lý dự án trên địa bàn thực hiện phổ biến, quán triệt nghiêm túc và đầy đủ nội dung Chỉ thị 47 tới các cá nhân cũng như tổ chức liên quan. Nghiêm khắc xử lý cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và không tuân thủ các nội dung tại Chỉ thị cũng như các văn bản liên quan về những vi phạm (nếu có). Các chủ đầu tư/bên mời thầu (CĐT/BMT) thực hiện nghiêm túc và chịu trách nhiệm hoàn toàn về kết quả thực hiện những yêu cầu tại Chỉ thị, đặc biệt là công tác công khai thông tin trong đấu thầu và thực hiện đấu thầu qua mạng theo lộ trình đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Các đơn vị này thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, UBND Thành phố về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Không bố trí vốn hoặc điều chuyển vốn sang các dự án khác đối với những dự án mà CĐT/BMT được xác định là vi phạm quy định về đấu thầu dẫn đến nhà thầu kiến nghị, khiếu nại, tố cáo kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ của dự án, gói thầu.

Sở KH&ĐT thực hiện đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị thực hiện yêu cầu của Chỉ thị 47 và các văn bản chỉ đạo liên quan. Riêng với đấu thầu qua mạng, Thành phố chỉ đạo Sở quán triệt áp dụng đấu thầu qua mạng theo đúng lộ trình, tuyệt đối không áp dụng chỉ định thầu đối với những gói thầu không đáp ứng điều kiện tại Điều 22 Luật Đấu thầu. Khi tổ chức thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trường hợp CĐT/BMT không đề xuất thực hiện đấu thầu qua mạng thì Sở có trách nhiệm xem xét, chủ động đề xuất Chủ tịch UBND Thành phố lựa chọn các gói thầu thực hiện qua mạng nhằm đảm bảo tỷ lệ tối thiểu các gói thầu được thực hiện qua mạng theo đúng yêu cầu. Cùng với đó, hướng dẫn các CĐT/BMT đăng ký chứng thư số và đăng tải thông tin theo quy định.

Thành phố cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện mua sắm thường xuyên, mua sắm tập trung, thực hiện các gói thầu nằm trong phạm vi bắt buộc áp dụng đấu thầu qua mạng. Sở Y tế được giao chủ trì, phối hợp với Sở KH&ĐT cùng các đơn vị liên quan triển khai áp dụng đấu thầu qua mạng trong đấu thầu thuốc, thiết bị vật tư, y tế.

Việt Anh