Cần Thơ thực hiện nghiêm việc phân cấp trong đấu thầu

Năm 2014 là năm chuyển giao việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
Cần Thơ thực hiện nghiêm  việc phân cấp trong đấu thầu

Năm 2014 là năm chuyển giao việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu, trong đó, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2014, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2014. Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT), Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về phân cấp trong đấu thầu trước và sau khi các quy định trên có hiệu lực thi hành.

 

Báo cáo về tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu trước khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, UBND TP. Cần Thơ cho biết, Thành phố đã ban hành Quyết định số 2240/QĐ-UBND ngày 13/9/2012 về việc ủy quyền phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu và hồ sơ quyết toán công trình có mức vốn đầu tư dưới 3 tỷ đồng. Trong đó, UBND Thành phố ủy quyền cho Sở KH&ĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với báo cáo kinh tế kỹ thuật có tổng mức đầu tư dưới 3 tỷ đồng, bao gồm tất cả các nguồn vốn nhà nước.

IMG

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ đã kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn cụ thể về phân cấp trong đấu thầu

Ảnh: Nhã Chi

Sau khi Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, theo chỉ đạo của UBND TP. Cần Thơ, Sở KH&ĐT đã rà soát, tham mưu cho cấp có thẩm quyền để xem xét, ủy quyền cho Sở KH&ĐT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với những công trình nhỏ, mang tính chất sửa chữa hoặc xây dựng đơn giản có tổng mức đầu tư dưới 5 tỷ đồng.

 

Đánh giá về tình hình thực hiện phân cấp trong đấu thầu của các đơn vị được giao nhiệm vụ chủ đầu tư, Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ khẳng định: “Việc phân cấp trong phê duyệt hồ sơ mời thầu thực hiện đúng quy định của các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, không ban hành các văn bản cá biệt riêng trong lĩnh vực đấu thầu”.

Thanh Tú

ngocthanh