Cần Thơ: Chỉ định thầu năm 2014 không hiệu quả

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, trong năm 2014, thực hiện quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu
Cần Thơ: Chỉ định thầu  năm 2014 không hiệu quả

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, trong năm 2014, thực hiện quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, UBND Thành phố đã chỉ đạo các chủ đầu tư đàm phán hợp đồng các gói thầu được chỉ định thầu trên địa bàn Thành phố sao cho việc chỉ định thầu phải hiệu quả hơn tổ chức đấu thầu, tuy nhiên, việc chỉ định thầu trong thời gian qua không mang lại hiệu quả, không tiết kiệm được ngân sách.

IMG

Trong năm 2014, Thành phố Cần Thơ đã thực hiện chỉ định thầu 614 gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 1%

 Ảnh: LTT

Kết quả lựa chọn nhà thầu dự án sử dụng vốn nhà nước năm 2014 thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu của TP. Cần Thơ cho thấy, trong năm 2014, Thành phố đã thực hiện chỉ định thầu 614 gói thầu, với tổng giá gói thầu được phê duyệt là 299,007 tỷ đồng và tổng giá trúng thầu là 296,225 tỷ đồng. Như vậy, chỉ định thầu chỉ tiết kiệm được 2.782 triệu đồng/614 gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 1%). 

 

Đối với các gói thầu mua sắm sử dụng nguồn vốn mua sắm thường xuyên năm 2014, Thành phố có tới 58 gói thầu thực hiện theo hình thức chỉ định thầu, với tổng giá gói thầu được phê duyệt là 4.342 triệu đồng và tổng giá trúng thầu là 4.293 triệu đồng, chỉ tiết kiệm được 49 triệu đồng/58 gói thầu (tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 1,1%).

 

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Cần Thơ, trong năm 2014, Cần Thơ đã triển khai 5 cuộc thanh, kiểm tra về đấu thầu và phát hiện một số sai sót trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu. Một số gói thầu chuyên ngành đặc thù với hình thức đấu thầu rộng rãi, nhưng số lượng nhà thầu tham gia dự thầu còn ít, số lượng nhà thầu đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm chưa nhiều, dẫn đến tính cạnh tranh chưa cao.

 

Sở KH&ĐT Thành phố đã yêu cầu chấn chỉnh các nhà thầu tư vấn khi lập hồ sơ mời thầu cần căn cứ vào quy mô, tính chất của gói thầu để đưa ra các yêu cầu bảo đảm nguyên tắc cạnh tranh, công bằng, minh bạch, tránh hạn chế nhà thầu tham dự hoặc tạo lợi thế cạnh tranh không công bằng; đồng thời đánh giá đúng tính chất của gói thầu và năng lực kinh nghiệm của nhà thầu.

 

Ngoài ra, Sở KH&ĐT TP. Cần Thơ cũng lưu ý các chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm, quan tâm hơn nữa để công tác đấu thầu đảm bảo tính cạnh tranh, công bằng giữa các nhà thầu và hiệu quả sử dụng của nguồn vốn.

Trần Kiên

 

ngocthanh