Cà Mau chấn chỉnh công tác đấu thầu

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh xuất hiện các hiện tượng một số chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm pháp luật về đấu thầu, thực hiện sai quy trình và thiếu chặt chẽ, đưa ra một số tiêu chí lựa chọn nhà thầu không phù hợp với các quy định hiện hành làm hạn chế nhà thầu
Cà Mau chấn chỉnh công tác đấu thầu

Theo UBND tỉnh Cà Mau, thời gian gần đây, công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh xuất hiện các hiện tượng một số chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm pháp luật về đấu thầu, thực hiện sai quy trình và thiếu chặt chẽ, đưa ra một số tiêu chí lựa chọn nhà thầu không phù hợp với các quy định hiện hành làm hạn chế nhà thầu tham dự thầu, không đảm bảo mục tiêu trong đấu thầu là cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế. 

 

Những hiện tượng nêu trên đã gây bức xúc cho các nhà thầu, dẫn đến nhà thầu có kiến nghị đến chủ đầu tư, người có thẩm quyền để xem xét, giải quyết. Và qua kiểm tra, rà soát thực tế cho thấy, phần lớn các kiến nghị của nhà thầu là đúng.

IMG

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật về đấu thầu

Ảnh: LTT

Do đó, UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố Cà Mau về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh để khắc phục ngay những tồn tại, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, hiệu quả công tác đấu thầu trong thời gian tới.

 

Tại Văn bản, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau yêu cầu, các chủ đầu tư, bên mời thầu và các tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất phải đảm bảo thực hiện đúng theo quy định pháp luật về đấu thầu và các quy định pháp luật khác có liên quan; không làm hạn chế sự tham gia của nhà thầu để tạo sự cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu, nhằm lựa chọn được nhà thầu đáp ứng đầy đủ về tư cách, năng lực, kinh nghiệm… và có giải pháp khả thi để thực hiện gói thầu.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau cũng yêu cầu chủ đầu tư có trách nhiệm giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu, nội dung của hồ sơ mời thầu theo đúng quy định hiện hành; báo cáo người có thẩm quyền biết và chỉ đạo kịp thời khi cần thiết. Ngoài ra, các chủ đầu tư cần rà soát đội ngũ cán bộ, tăng cường bồi dưỡng năng lực chuyên môn về đấu thầu và quản lý dự án để tuân thủ yêu cầu chuyên môn theo quy định; đồng thời, nâng cao ý thức đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm cá nhân.

 

Các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác phổ biến kiến thức pháp luật về đấu thầu, cụ thể là Luật Đấu thầu năm 2013, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và các văn bản pháp luật khác có liên quan; các cơ quan chuyên môn tăng cường công tác quản lý đấu thầu theo trách nhiệm được phân cấp; chấn chỉnh và củng cố đội ngũ cán bộ thực hiện công tác quản lý nhà nước về đấu thầu để bảo đảm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư được Chủ tịch UBND Tỉnh giao chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, theo dõi công tác đấu thầu, thực hiện hợp đồng đối với các đơn vị có dự án đầu tư nhằm chấn chỉnh, xử lý những sai phạm, thiếu sót xảy ra trong đấu thầu; đồng thời, qua công tác thanh tra, kiểm tra giúp các đơn vị hoàn thiện và đưa công tác đấu thầu được thực hiện đúng quy định và đi vào nề nếp. Trường hợp phát hiện có vi phạm pháp luật về đấu thầu, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh để xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan, đặc biệt là trong công tác lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất.

 T. Tuyết

ngocthanh