Bộ LĐTB&XH sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ đấu thầu

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), hiện nay, 100% cán bộ làm công tác quản lý về đấu thầu thuộc các đơn vị chuyên môn của Bộ đều đã được cấp chứng chỉ về đấu thầu theo quy định. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu
Bộ LĐTB&XH sẽ tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ đấu thầu

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTB&XH), hiện nay, 100% cán bộ làm công tác quản lý về đấu thầu thuộc các đơn vị chuyên môn của Bộ đều đã được cấp chứng chỉ về đấu thầu theo quy định. Mặc dù vậy, trong quá trình thực hiện công tác đấu thầu tại Bộ, một số gói thầu Chủ đầu tư vẫn phải thuê tư vấn tổ chức đấu thầu, tuy nhiên theo đánh giá của Bộ LĐTB&XH, kinh nghiệm và năng lực của các tổ chức tư vấn tham gia các hoạt động đấu thầu còn hạn chế, nên Bộ LĐTB&XH đề xuất, trong thời gian tới cần tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ làm công tác về đấu thầu, đồng thời phải củng cố và nâng cao năng lực của các tổ chức tư vấn tham gia hoạt động đấu thầu.

 

Trong năm 2014, Bộ LĐTB&XH đã kiểm tra định kỳ công tác đấu thầu tại 11 dự án đang ở giai đoạn thực hiện đầu tư xây dựng; thanh tra tại 3 dự án đầu tư xây dựng cơ bản. Qua thanh, kiểm tra, giám sát, đơn vị thanh tra chưa phát hiện các vi phạm về công tác quản lý đấu thầu, các sai sót đã được rút kinh nghiệm, chấn chỉnh kịp thời. Đối với các gói thầu do Bộ LĐTB&XH quản lý, trong năm 2014 chưa xảy ra kiến nghị trong đấu thầu và không có nhà thầu nào bị xử phạt do vi phạm quy định về đấu thầu.

 

Tổng hợp kết quả công tác đấu thầu năm 2014 của Bộ LĐTB&XH cho thấy, Bộ đã chỉ đạo tổ chức đấu thầu 349 gói thầu sử dụng vốn trong nước với tổng giá trị gói thầu là 708.356 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 698.288 triệu đồng, giảm 10.068 triệu đồng so với tổng giá gói thầu được duyệt, tương đương tỷ lệ tiết kiệm 1,42%. Bộ cũng chỉ đạo tổ chức đấu thầu cho 16 gói thầu thuộc các dự án sử dụng vốn ODA với tổng giá trị gói thầu là 468.514 triệu đồng, tổng giá trị trúng thầu là 447.118 triệu đồng, giảm 21.396 triệu đồng so với tổng giá trị gói thầu được duyệt, đạt tỷ lệ tiết kiệm 4,56%.

 

Nhìn chung, các đơn vị thuộc Bộ LĐTB&XH đã nghiêm túc thực hiện các quy định về đấu thầu; trong quá trình chỉ đạo, quản lý đã hướng dẫn chủ đầu tư nghiêm túc thực hiện Luật Đấu thầu, tổ chức đấu thầu công khai, rộng rãi nhằm đạt được mục tiêu công bằng, minh bạch và hiệu quả trong đấu thầu. Đáng chú ý, Bộ LĐTB&XH cho biết, trong năm 2014, toàn bộ khối lượng xây lắp, mua sắm thiết bị và các công việc tư vấn khác của các dự án đều được tổ chức đấu thầu theo đúng quy định về đấu thầu, không có hiện tượng chia nhỏ gói thầu để chỉ định thầu và chưa phát hiện có hiện tượng tiêu cực trong quá trình đấu thầu. 

 H.B

 

 

ngocthanh