Bộ KH&ĐT công khai thông tin quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1384/QĐ-BKHĐT về việc công khai các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng (Sáng kiến Hợp đồng công khai) trong Bộ KH&ĐT.
Bộ KH&ĐT công khai thông tin quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 1384/QĐ-BKHĐT về việc công khai các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng (Sáng kiến Hợp đồng công khai) trong Bộ KH&ĐT.

 

Theo quy định tại Quyết định số 1384/QĐ-BKHĐT, các thông tin trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng của các gói thầu và dự án do các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT làm chủ đầu tư/chủ dự án phải được công khai trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

 

Đối với các thông tin quy định tại Điều 8 của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, các đơn vị thuộc Bộ KH&ĐT thực hiện việc đăng tải theo quy định của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu và Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC ngày 8/9/2015 của Bộ KH&ĐT và Bộ Tài chính (có hiệu lực thi hành từ ngày 1/11/2015). Các thông tin khác trong quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng được thực hiện phù hợp với lộ trình xây dựng và triển khai thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai.

 

Bộ trưởng Bộ KH&ĐT giao Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu và thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thực hiện việc công khai các thông tin theo quy định nêu trên.

Trần Nam

ngocthanh