Bộ KH&CN và Bộ GD&ĐT chủ động nâng cao năng lực cán bộ đấu thầu

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong năm 2014, nhìn chung, các đơn vị thuộc 2 Bộ đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác đấu thầu
Bộ KH&CN và Bộ GD&ĐT chủ động nâng cao năng lực cán bộ đấu thầu

Theo báo cáo của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT), trong năm 2014, nhìn chung, các đơn vị thuộc 2 Bộ đã tuân thủ đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện công tác đấu thầu của 2 Bộ đều có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ đấu thầu, có chuyên môn và kinh nghiệm phù hợp theo đúng quy định. 

IMG

Để đạt được kết quả này, 2 Bộ đã thường xuyên chủ động tổ chức các khóa tập huấn, phổ biến, quán triệt việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu như Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

- Bộ Khoa học và Công nghệ có 130 gói thầu được thực hiện trong năm 2014. Trong đó, nhiều nhất là lĩnh vực tư vấn với 60 gói thầu, tiếp đó là mua sắm hàng hóa (33), phi tư vấn (19), xây lắp (13) và ít nhất là hỗn hợp (5); về hình thức lựa chọn nhà thầu, được áp dụng nhiều nhất là hình thức chỉ định thầu (88 gói thầu), trong khi hình thức đấu thầu rộng rãi là 31 gói thầu, còn lại là các hình thức khác. Gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế là 32 gói. Tổng giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là khoảng 288,036 tỷ đồng, giá trị giảm giá qua đấu thầu là 2,726 tỷ đồng.

- Bộ Giáo dục và Đào tạo có 1.116 gói thầu được thực hiện trong năm 2014. Trong đó nhiều nhất là lĩnh vực mua sắm hàng hóa với 612 gói thầu, tiếp đó là lĩnh vực tư vấn (380), xây lắp (91), phi tư vấn (33); về hình thức lựa chọn nhà thầu, được áp dụng nhiều nhất là hình thức chỉ định thầu với 551 gói thầu, trong khi hình thức đấu thầu rộng rãi là 289 gói thầu, còn lại là các hình thức khác. Gói thầu được tổ chức đấu thầu quốc tế là 16 gói. Tổng giá trị dự toán gói thầu được phê duyệt là gần 1.862 tỷ đồng, giá trị giảm giá qua đấu thầu là 135,887 tỷ đồng.

Cụ thể, Bộ GD&ĐT cho biết, trong năm 2014, Bộ đã tổ chức 1 hội nghị cấp bộ tại TP. Đà Nẵng để tăng cường năng lực cho 250 học viên là đại diện của 48 trường đại học, cao đẳng; 23 đơn vị là cục, vụ, viện và các ban quản lý dự án có liên quan đến hoạt động đấu thầu thuộc Bộ. Ngoài ra, các đơn vị thuộc Bộ cũng thường xuyên chủ động tổ chức và cử cán bộ tham gia các khóa đào tạo về đấu thầu tại các cơ sở đào tạo về đấu thầu có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia để kịp thời cập nhật các quy định mới về đấu thầu. Còn theo Bộ KH&CN, trong năm 2014, Bộ này cũng đã tổ chức 1 hội thảo cấp bộ để tập huấn về công tác đấu thầu, phổ biến và quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP. Bên cạnh đó, một số đơn vị thuộc Bộ đã chủ động tổ chức tập huấn riêng. Hầu hết các cán bộ đảm nhiệm công tác chuyên môn đều được tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn cơ bản và nâng cao nghiệp vụ đấu thầu.

 

Bên cạnh đó, việc thường xuyên tiến hành thanh, kiểm tra công tác đấu thầu cũng đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu tại 2 Bộ. Đơn cử, trong năm 2014, Bộ KH&CN đã cử cán bộ tham dự lễ mở thầu, lựa chọn nhà thầu đối với một số gói thầu do một số đơn vị trực thuộc Bộ thực hiện; Bộ GD&ĐT tiến hành kiểm tra công tác đấu thầu tại 7 đơn vị. Mặc dù trong năm 2014 tại 2 Bộ không có trường hợp chủ đầu tư, nhà thầu nào vi phạm quy định của pháp luật về đấu thầu, nhưng qua thanh, kiểm tra đã phát hiện một số sai sót và chấn chỉnh kịp thời như ở Bộ GD&ĐT, một số đơn vị không thực hiện công việc thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và chưa có báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu về Bộ.

 

Ngoài ra, trong năm 2014, Bộ KH&CN và Bộ GD&ĐT đều tích cực hưởng ứng Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu.

 Lê Xuân

ngocthanh