Bộ GTVT quyết liệt chấn chỉnh công tác đấu thầu

(BĐT) - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (GTVT) Nguyễn Văn Thể vừa ký ban hành Văn bản số 1395/BGTVT-CQLXD triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27/12/2017 về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu trong các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước (gọi tắt là Chỉ thị 47 về đấu thầu). 
Bộ GTVT yêu cầu, đối với các dự án do Bộ quản lý, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải công khai hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu. Ảnh: Lê Tiên
Bộ GTVT yêu cầu, đối với các dự án do Bộ quản lý, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải công khai hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu. Ảnh: Lê Tiên

Trong đó, Bộ GTVT đưa ra nhiều giải pháp mang tính quyết liệt nhằm “điều trị” các “căn bệnh” trong đấu thầu hiện nay.

Công khai hồ sơ mời thầu/hồ sơ yêu cầu

Để triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị 47 về đấu thầu, Bộ GTVT yêu cầu, đối với các dự án do Bộ quản lý, các chủ đầu tư, bên mời thầu phải đăng tải công khai hồ sơ mời thầu (HSMT)/hồ sơ yêu cầu (HSYC) trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời đăng tải toàn bộ nội dung HSMT, HSYC trên trang thông tin điện tử của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu, đảm bảo nội dung HSMT, HSYC đăng tải chính xác như HSMT, HSYC được phát hành, bao gồm cả các nội dung sửa đổi, điều chỉnh HSMT, HSYC nếu có.

Đối với các dự án sử dụng vốn đầu tư công do Bộ GTVT quyết định đầu tư, đơn vị được giao là bên mời thầu có trách nhiệm đăng tải nội dung HSMT, HSYC trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời đăng tải trên trang thông tin điện tử của chủ đầu tư hoặc bên mời thầu. Trước ngày phát hành HSMT, HSYC, đơn vị được giao là bên mời thầu gửi các files điện tử toàn bộ HSMT, HSYC về Trung tâm Công nghệ thông tin của Bộ GTVT (địa chỉ thư điện tử hosomoithau@mt.gov.vn) để đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT. Trung tâm Công nghệ thông tin có trách nhiệm tiếp nhận, đăng tải nội dung HSMT, HSYC trên Cổng thông tin điện tử của Bộ GTVT trong thời hạn không quá 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được các files HSMT, HSYC. 

Bộ GTVT cũng yêu cầu các đơn vị, cơ quan của Bộ GTVT, các Sở GTVT nghiêm túc thực hiện Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 - 2025 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GTVT; thực hiện đúng quy trình lựa chọn nhà thầu qua mạng (LCNTQM) theo quy định tại Thông tư liên tịch số 07/2015/TTLT-BKHĐT-BTC và Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT.

Để chấn chỉnh công tác đấu thầu, tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật về đấu thầu, Bộ GTVT yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ khẩn trương rà soát kế hoạch, dự toán ngân sách năm 2018 được giao để đảm bảo tối thiểu 40% số lượng các gói thầu chào hàng cạnh tranh, 30% số lượng các gói thầu quy mô nhỏ thực hiện LCNTQM.

Bộ GTVT khẳng định, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng về việc chỉ đạo triển khai thực hiện LCNTQM tại cơ quan, đơn vị và tại các đơn vị thuộc phạm vi quản lý; chỉ đạo các chủ đầu tư, bên mời thầu trực thuộc nghiêm túc thực hiện.

Bộ GTVT giao Cục Quản lý xây dựng và chất lượng công trình giao thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT, các chủ đầu tư, ban quản lý dự án tiếp tục nghiên cứu, rà soát để tham gia, góp ý và đề xuất sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về đấu thầu nhằm đảm bảo quản lý chặt chẽ, phù hợp thực tiễn. Cùng với đó, khi thẩm định, trình Bộ GTVT phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các dự án, nghiên cứu, chủ động đề xuất áp dụng đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu đủ điều kiện để đảm bảo hoàn thành kế hoạch LCNTQM theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Bộ GTVT. 

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Trong văn bản triển khai thực hiện Chỉ thị 47 về đấu thầu, Bộ GTVT cũng đặc biệt nhấn mạnh đến việc xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về đấu thầu.

Theo đó, Bộ GTVT giao Thanh tra Bộ, các vụ thuộc Bộ, Tổng cục Đường bộ, các Cục quản lý chuyên ngành trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác lựa chọn nhà thầu của các cơ quan, đơn vị để kịp thời chấn chỉnh, xử lý các tồn tại, vi phạm; quyết định xử lý hoặc báo cáo Bộ GTVT, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định của Luật Đấu thầu, Nghị định 63/2014/NĐ-CP, không tuân thủ các nội dung của Chỉ thị 47 về đấu thầu.

Bộ GTVT cũng yêu cầu các chủ đầu tư, bên mời thầu bố trí, tăng cường nhân sự thực hiện công tác lựa chọn nhà thầu, nhân sự của tổ chuyên gia đấu thầu để đảm bảo thực hiện tốt công tác phát hành HSMT, HSYC, tiếp nhận hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất đáp ứng yêu cầu tiến độ lựa chọn nhà thầu.

Bộ GTVT nêu rõ, trong quá trình quản lý, thực hiện hợp đồng, các chủ đầu tư, bên mời thầu xử lý nghiêm minh, kịp thời và công bố công khai thông tin nhà thầu vi phạm hợp đồng, đặc biệt đối với các nhà thầu không hoàn thành hợp đồng theo quy định, để cơ quan quản lý nhà nước, các chủ đầu tư, bên mời thầu khác biết, sử dụng thông tin trong quá trình đánh giá, lựa chọn nhà thầu.

Bích Thảo