Ban hành thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày 06/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Thông tư số 03).
Ban hành thông tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp

Ngày 06/5/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) ban hành Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp (Thông tư số 03). 

IMG

Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2015, thay thế Thông tư số 01/2010/TT-BKH và Thông tư số 02/2010/TT-BKH

 Ảnh: Lê Tiên

Thông tư số 03 gồm 7 điều và kèm theo 2 Mẫu hồ sơ mời thầu (HSMT) xây lắp. Trong 2 mẫu HSMT xây lắp này, Mẫu HSMT xây lắp số 01 (Mẫu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ; Mẫu HSMT xây lắp số 02 (Mẫu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

Trong thời gian qua, theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, việc lập HSMT gói thầu xây lắp thực hiện theo quy định tại Thông tư số 01/2010/TT-BKH ngày 6/1/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT xây lắp, Thông tư số 02/2010/TT-BKH ngày 19/1/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập HSMT gói thầu xây lắp quy mô nhỏ với điều kiện không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Thực tế cho thấy, việc lập, thẩm định và phê duyệt HSMT gói thầu xây lắp trong thời gian qua đã gặp không ít khó khăn do nhiều chủ đầu tư không xác định được rõ những điểm khác biệt, không phù hợp giữa Thông tư số 01/2010/TT-BKH, Thông tư số 02/2010/TT-BKH (là các thông tư được xây dựng căn cứ theo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP) với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, từ đó, dẫn đến tình trạng trong không ít các HSMT vẫn còn đưa ra yêu cầu chưa phù hợp với quy định mới của pháp luật về đấu thầu.

IMG

ADB và WB đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành mẫu HSMT bằng tiếng Việt để áp dụng cho các gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước thuộc dự án sử dụng vốn ODA của hai tổ chức này

 Ảnh: LTT

Thông tư số 03 được ban hành là kết quả nỗ lực sau gần một năm làm việc của Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) để hài hòa hóa quy định về đấu thầu của Việt Nam và hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ. Theo đó, nhiều nội dung trong Thông tư số 03 đã được xây dựng trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam; đồng thời hài hòa hóa, áp dụng các thông lệ tốt của quốc tế. Đặc biệt, ADB và WB đã thống nhất cùng ban hành một mẫu HSMT bằng tiếng Việt để áp dụng cho các gói thầu xây lắp được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ADB và WB. Hiện nay, ADB và WB đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Mẫu HSMT nêu trên trong tháng 5 này.

 

Việc Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 03 kèm theo các Mẫu HSMT xây lắp sẽ tạo điều kiện tốt cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu xây lắp; tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu; góp phần làm tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

 

Để kịp thời phổ biến quy định của Thông tư số 03, dự kiến trong khoảng thời gian từ cuối tháng 5 đến đầu tháng 6/2015, Bộ KH&ĐT sẽ phối hợp cùng ADB, WB tổ chức các hội nghị để giới thiệu về Thông tư số 03 cũng như Mẫu HSMT bằng tiếng Việt do ADB và WB ban hành. 

 

Thông tư số 03 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 và thay thế các Thông tư số 01/2010/TT-BKH, Thông tư số 02/2010/TT-BKH. Toàn bộ nội dung của Thông tư số 03 và các Mẫu HSMT ban hành kèm theo được đăng tải trên trang web: muasamcong.mpi.gov.vn.

Hoàng Cương 

ngocthanh