Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa.
Ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa

Ngày 16/6/2015, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) đã ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa. 

 

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT gồm 7 Điều, kèm theo 2 Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa; trong đó Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 01 (Mẫu số 01) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn một túi hồ sơ, Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa số 02 (Mẫu số 02) áp dụng cho gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế trong nước với phương thức lựa chọn nhà thầu một giai đoạn hai túi hồ sơ.

 

Trong thời gian qua, theo hướng dẫn của Bộ KH&ĐT tại Văn bản số 4054/BKHĐT-QLĐT ngày 27/6/2014 về việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thì việc lập hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010 của Bộ KH&ĐT quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa với điều kiện không trái với quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.

 

Thực tế cho thấy, việc lập, thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa trong thời gian qua đã gặp không ít khó khăn do nhiều chủ đầu tư không xác định được rõ những điểm khác biệt, không phù hợp giữa Thông tư số 05/2010/TT-BKH (là Thông tư được xây dựng căn cứ theo Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 và Nghị định số 85/2009/NĐ-CP) với Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, từ đó dẫn đến tình trạng trong không ít các hồ sơ mời thầu vẫn còn đưa ra yêu cầu chưa phù hợp với quy định mới của pháp luật về đấu thầu.

 

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT được ban hành là kết quả nỗ lực sau gần một năm làm việc của Bộ KH&ĐT, Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB), Ngân hàng Thế giới (WB) để hài hòa hóa quy định về đấu thầu của Việt Nam và hướng dẫn đấu thầu của nhà tài trợ. Theo đó, nhiều nội dung trong Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT đã được xây dựng trên cơ sở điều kiện thực tiễn của Việt Nam, đồng thời hài hòa hóa, áp dụng các thông lệ tốt của quốc tế. Đặc biệt, ADB và WB đã thống nhất cùng ban hành một Mẫu hồ sơ mời thầu bằng tiếng Việt để áp dụng cho các gói thầu mua sắm hàng hóa được tổ chức đấu thầu rộng rãi trong nước (NCB) thuộc dự án sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của ADB và WB. Hiện nay ADB và WB đang khẩn trương hoàn thiện để ban hành Mẫu hồ sơ mời thầu nêu trên trong tháng 6 này.

 

Việc Bộ KH&ĐT ban hành Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT kèm theo các Mẫu hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa sẽ tạo điều kiện tốt cho các chủ đầu tư, bên mời thầu trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức lựa chọn nhà thầu thực hiện gói thầu mua sắm hàng hóa, tạo sự thống nhất, đồng bộ và nâng cao hiệu lực thực thi quy định của pháp luật về đấu thầu, góp phần làm tăng cường hơn nữa tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế trong đấu thầu.

 

Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2015 và thay thế Thông tư số 05/2010/TT-BKH ngày 10/2/2010. Toàn bộ nội dung của Thông tư số 05/2015/TT-BKHĐT và các Mẫu hồ sơ mời thầu ban hành kèm theo được đăng tải trên trang web: muasamcong.mpi.gov.vn.

Ngô Chi Linh 

ngocthanh