An Giang: Luật Đấu thầu 2013 tháo gỡ nhiều vướng mắc cho công tác đấu thầu

UBND tỉnh An Giang cho biết, sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã có nhiều tác động đến hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại tỉnh An Giang, đưa công tác đấu thầu
An Giang: Luật Đấu thầu 2013 tháo gỡ nhiều vướng mắc cho công tác đấu thầu

UBND tỉnh An Giang cho biết, sau khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành đã có nhiều tác động đến hoạt động đầu tư, sử dụng vốn nhà nước tại tỉnh An Giang, đưa công tác đấu thầu của Tỉnh đi vào nề nếp, có tính thống nhất, đúng quy định của pháp luật, đồng thời giúp cho các chủ đầu tư lựa chọn được các nhà thầu đủ năng lực để thực hiện các gói thầu đạt chất lượng theo yêu cầu. Bên cạnh đó, Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã giúp cho trình tự thủ tục, các phương thức lựa chọn nhà thầu, trách nhiệm của các bên tham gia đấu thầu được quy định cụ thể, chi tiết và rõ ràng hơn, qua đó góp phần tháo gỡ nhiều vướng mắc so với thời gian thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật cũ. Đặc biệt, giá trị được phép chỉ định thầu quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP là tương đối thấp đã góp phần nâng cao số lượng các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, nên đã tạo được hiệu quả kinh tế lớn hơn.

IMG

Giá trị được phép chỉ định thầu quy định tại Nghị định số 63/2014/NĐ-CP thấp hơn so với trước đây đã góp phần nâng cao số lượng các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi tại tỉnh An Giang

 Ảnh: Nhã Chi

Theo UBND tỉnh An Giang, trước khi Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, việc các chủ đầu tư trên địa bàn áp dụng hình thức chỉ định thầu để lựa chọn nhà thầu chiếm tỷ lệ khá cao, do đó chưa mang lại hiệu quả cao về mặt kinh tế, vì tỷ lệ giảm giá sau đấu thầu đạt thấp. Điều này có một phần nguyên nhân là do giá trị được phép chỉ định thầu quy định tại Nghị định số 85/2009/NĐ-CP là khá cao, một phần là do đa số gói thầu có quy mô nhỏ nên các chủ đầu tư đều lựa chọn hình thức chỉ định thầu để rút ngắn thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu hoặc lựa chọn được nhà thầu mà chủ đầu tư đánh giá là có đủ năng lực để thực hiện, nhằm sớm đưa công trình vào sử dụng.

 

Đáng chú ý, UBND tỉnh An Giang cho biết, để triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 hiệu quả khi Luật có hiệu lực thi hành, UBND Tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 6/8/2014 về việc phân cấp quyết định đầu tư và quy định về lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỉnh, thay thế cho các quyết định trước đây. 

 

Theo đó, Chủ tịch UBND các cấp quyết định đầu tư các dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc nhóm A, B, C trong phạm vi và khả năng cân đối của ngân sách địa phương sau khi thông qua HĐND cùng cấp. Người quyết định đầu tư có trách nhiệm bố trí đủ vốn theo tiến độ thực hiện dự án; năm đầu tiên thực hiện dự án đảm bảo vốn bố trí tối thiểu bằng 15% đối với dự án nhóm A; 20% đối với dự án nhóm B; 35% đối với dự án nhóm C so với tổng vốn đầu tư được duyệt; dự án nhóm B phải hoàn thành trong 5 năm, dự án nhóm C phải hoàn thành trong 3 năm. Chủ tịch UBND Tỉnh phân cấp cho Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố quyết định đầu tư các dự án (hoặc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình) có tổng mức đầu tư không quá 7 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách cấp trên. 

 

Đối với các dự án sử dụng vốn thuộc ngân sách cấp huyện hỗ trợ thì cho phép Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố xem xét điều kiện năng lực thực tế để phân cấp cho Chủ tịch UBND cấp xã quyết định đầu tư đối với các Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình có tổng mức đầu tư tối đa không quá 500 triệu đồng (trừ Chương trình xây dựng nông thôn mới có cơ chế riêng).

Bích Thảo

 

ngocthanh