Bên mời thầu cần biết (ngày 11/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 11/7/2013)

02/09/2014 - 09:12
Ngày 10/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 131 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 124 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 11/7/2013); 07 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 30/7/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 30/7/2013)

02/09/2014 - 08:49
Ngày 29/7/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 182 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 173 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 30/7/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 12/8/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 12/8/2013)

02/09/2014 - 08:49
Ngày 09/8/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 168 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 159 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 12/8/2013); 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 13/6/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 13/6/2013)

02/09/2014 - 08:47
Ngày 12/6/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 155 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 13/6/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 23/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 23/10/2013)

02/09/2014 - 08:33
Ngày 22/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 133 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 131 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 23/10/2013); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/12/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/12/2013)

02/09/2014 - 07:49
Ngày 06/12/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 146 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 140 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/12/2013); 06 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 24/3/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 24/3/2014)

02/09/2014 - 07:46
Ngày 21/3/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 136 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 134 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 24/3/2014); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/1/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/1/2014)

02/09/2014 - 07:29
Ngày 13/01/2014, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 162 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 157 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/01/2014); 5 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Đơn giản hóa quy trình kiểm tra về đấu thầu

Đơn giản hóa quy trình kiểm tra về đấu thầu

02/09/2014 - 07:05
Mẫu hóa các nội dung trong báo cáo kiểm tra, các kết luận kiểm tra trong đấu thầu nhằm thống nhất và đơn giản hóa quy trình kiểm tra về đấu thầu là một trong những giải pháp nhằm hoàn thiện quy trình kiểm tra về đấu thầu được Cục Quản lý đấu thầu đưa ra tại đề tài khoa học cấp Bộ cùng tên.
Bên mời thầu cần biết (ngày 9/6/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 9/6/2014)

02/09/2014 - 07:04
Ngày 06/6/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 161 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 158 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 09/6/2014); 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 8/10/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 8/10/2013)

02/09/2014 - 07:01
Ngày 07/10/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 169 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 167 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 08/10/2013); 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 10/2/2014)

Bên mời thầu cần biết (ngày 10/2/2014)

02/09/2014 - 06:46
Trong các ngày từ 23 - 27/01/2014 và từ 06 - 08/02/2014, Báo đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 378 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 370 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 10/02/2014); 08 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2013)

Bên mời thầu cần biết (ngày 14/5/2013)

02/09/2014 - 06:29
Ngày 13/5/2013, Báo Đấu thầu đã tiếp nhận và xử lý 191 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến. Trong đó, có 166 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay (ngày 14/5/2013); 25 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.