Tạo thuận lợi cho doanh nghiệp hoạt động đấu giá tài sản

(BĐT) - Bộ Tư pháp vừa có Tờ trình số 18/TTr-BTP ngày 21/4/2017 gửi Thủ tướng Chính phủ về Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản (ĐGTS).
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2017 giao Chính phủ quy định chi tiết việc cấp, thu hồi Thẻ đấu giá viên (Khoản 3 Điều 14), đấu giá trực tuyến (Khoản 4 Điều 40), việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu, việc thành lập Hội đồng Đấu giá nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu và tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn (Khoản 4 Điều 65) và đăng ký hoạt động đối với doanh nghiệp (DN) ĐGTS thành lập trước ngày Luật ĐGTS có hiệu lực thi hành (Khoản 2 Điều 80).

Theo đó, Bộ Tư pháp được phân công chủ trì, soạn thảo Nghị định quy định chi tiết các Khoản 3 Điều 14, Khoản 4 Điều 40 và Khoản 2 Điều 80 của Luật; Ngân hàng Nhà nước được phân công chủ trì, soạn thảo Nghị định quy định chi tiết Khoản 4 Điều 65 của Luật.

Để quy định cụ thể Khoản 2 Điều 80 của Luật, Dự thảo Nghị định quy định việc đăng ký hoạt động của DN thành lập trước ngày Luật ĐGTS có hiệu lực chuyển đổi hoạt động thành DN ĐGTS theo Luật ĐGTS. Quy định này để đảm bảo việc DN ĐGTS được thành lập, đăng ký tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định của Nghị định số 17/2010/NĐ-CP thực hiện việc chuyển đổi đăng ký hoạt động tại Sở Tư pháp theo quy định của Luật ĐGTS thuận lợi, đơn giản thủ tục hành chính và hoạt động đấu giá của DN được ổn định, liên tục.

Cụ thể, DN ĐGTS được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động ĐGTS của DN ĐGTS thành lập trước ngày Luật có hiệu lực. Trường hợp DN vẫn duy trì các ngành, nghề kinh doanh khác theo Luật DN đồng thời với hoạt động ĐGTS thì phải thành lập DN ĐGTS mới theo quy định tại Điều 25 của Luật.

Cùng với đó, sau khi DN ĐGTS mới được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động, DN ĐGTS thành lập trước ngày Luật có hiệu lực thi hành phải chấm dứt hoạt động ĐGTS và không được sử dụng cụm từ “ĐGTS” trong tên gọi của mình.

DN ĐGTS mới kế thừa toàn bộ các quyền, lợi ích hợp pháp và nghĩa vụ trong hoạt động ĐGTS của DN ĐGTS thành lập trước ngày Luật ĐGTS có hiệu lực. DN ĐGTS thành lập trước ngày Luật ĐGTS có hiệu lực phải chấm dứt hoạt động ĐGTS sau khi DN ĐGTS mới được Sở Tư pháp cấp Giấy đăng ký hoạt động (Điều 6, Điều 7 Dự thảo Nghị định).

Thu Giang