Đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất và khai thác tài nguyên

(BĐT) - Đây là một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 31/CT-TTg về tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công vừa được ban hành.
Đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất và khai thác tài nguyên

Cụ thể, về giao đất, cho thuê đất và quản lý khai thác tài nguyên, Thủ tướng yêu cầu, các bộ, ngành, địa phương trong phạm vi quản lý và chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện nghiêm túc việc đấu giá công khai, minh bạch khi giao đất, cho thuê đất, cấp quyền khai thác tài nguyên; đánh giá tác động môi trường nghiêm túc, đầy đủ và xác định rõ chi phí môi trường theo nguyên tắc chỉ khai thác đất đai, tài nguyên khi tổng lợi ích xã hội thu được lớn hơn tổng chi phí phát sinh, kể cả chi phí về môi trường, xã hội.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương rà soát, nghiên cứu chính sách thu tiền thuê đất theo hướng khuyến khích trả tiền thuê đất hàng năm, đơn giản hóa việc xác định mức thu và tổ chức thu nộp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi áp dụng hệ số điều chỉnh giá đất theo hướng áp dụng đối với tất cả các trường hợp thuê đất trả tiền hàng năm; bảo đảm nguyên tắc giá đất được xác định phù hợp với thị trường.

Thu Giang