Yếu tố kinh tế - xã hội trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ (Kỳ 2)

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động từ lâu đã là một nhiệm vụ bắt buộc đối với các nhà thầu tham gia gói thầu mua sắm chính phủ (MSCP) của Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn này chủ yếu được quy định trong 4 đạo luật về lao động
Yếu tố kinh tế - xã hội trong gói thầu mua sắm chính phủ ở Hoa Kỳ (Kỳ 2)

Tiêu chuẩn lao động - Đạo luật Hợp đồng dịch vụ 

Việc tuân thủ các tiêu chuẩn lao động từ lâu đã là một nhiệm vụ bắt buộc đối với các nhà thầu tham gia gói thầu mua sắm chính phủ (MSCP) của Hoa Kỳ. Những tiêu chuẩn này chủ yếu được quy định trong 4 đạo luật về lao động: (1) Đạo luật Walsh-Healey về hợp đồng cung ứng; (2) Đạo luật Davis-Bacon về hợp đồng xây lắp; (3) Đạo luật hợp đồng dịch vụ (SCA) năm 1965; và (4) Đạo luật về Giờ làm việc Hợp đồng và các tiêu chuẩn an toàn. Trong số 4 đạo luật nói trên thì SCA là đạo luật gây ra nhiều tranh luận trái chiều.

 

Đối tượng điều chỉnh của SCA là tất cả các gói thầu MSCP có giá trên 2.500 USD, trong đó mục đích chính của gói thầu là cung cấp dịch vụ tại Hoa Kỳ thông qua việc sử dụng các nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ là bất kỳ cá nhân nào tham gia vào việc thực hiện gói thầu ngoài những người đơn thuần làm công tác quản lý, hành chính, hoặc chuyên môn.

 

SCA yêu cầu nhà thầu phải trả cho nhân viên phục vụ mức thù lao không thấp hơn quy định của Bộ Lao động Hoa Kỳ. Mức thù lao đó được quy định cụ thể trong cách tính tiền lương. Nếu nhà thầu vi phạm quy định này thì có thể bị Chính phủ Hoa Kỳ hoãn thanh toán hợp đồng hoặc cấm tham dự các gói thầu MSCP trong một khoảng thời gian nhất định.

 

Yêu cầu về môi trường làm việc không có ma túy

Đạo luật Không sử dụng ma túy tại nơi làm việc (1988) quy định, nhà thầu trúng gói thầu MSCP có giá trên 100.000 USD phải đáp ứng một số yêu cầu cần thiết nhằm đảm bảo nơi làm việc không có sự xuất hiện của các loại ma túy. 

Cụ thể, nhà thầu đó có nghĩa vụ:

(1) thông báo bằng văn bản cho người lao động về việc cấm sử dụng các loại ma túy tại nơi làm việc; 

(2) thông báo cho người lao động về những biện pháp xử lý hành vi vi phạm; 

(3) xây dựng chương trình nâng cao nhận thức cho người lao động; 

(4) thông báo cho người lao động biết rằng việc tuân thủ quy định cấm sử dụng ma túy là một điều kiện bắt buộc, và người lao động có nghĩa vụ thông báo cho nhà thầu bất kỳ hành vi sử dụng ma túy nào xảy ra tại nơi làm việc trong vòng 5 ngày kể từ ngày vi phạm; 

(5) thông báo cho cơ quan mua sắm của Chính phủ Hoa Kỳ trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận được thông báo về vi phạm của người lao động; 

(6) đưa ra quyết định về nhân sự trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được thông báo về vi phạm của người lao động; 

(7) yêu cầu người lao động vi phạm quy định phải tham gia chương trình cai nghiện hoặc từ bỏ ma túy; và 

(8) duy trì một nơi làm việc không có ma túy thông qua việc nghiêm túc thực hiện các yêu cầu này. 

Tuy nhiên, Đạo luật Không sử dụng ma túy tại nơi làm việc có một điểm đáng chú ý là không bắt buộc người lao động phải xét nghiệm ma túy.

Hải Khôi

 

ngocthanh