Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ 2)

Về cơ bản, nhà thầu có nhu cầu tham gia quá trình đấu thầu cạnh tranh có thể nhận hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu, có thể miễn phí hoặc phải trả tiền trong một số trường hợp. Bên mời thầu có thể tổ chức
Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ 2)

Hồ sơ mời thầu và hội nghị tiền đấu thầu

Về cơ bản, nhà thầu có nhu cầu tham gia quá trình đấu thầu cạnh tranh có thể nhận hồ sơ mời thầu từ bên mời thầu, có thể miễn phí hoặc phải trả tiền trong một số trường hợp. Bên mời thầu có thể tổ chức các buổi họp để giải thích thêm về gói thầu. Cách thức nhận hồ sơ mời thầu, ngày và địa điểm tổ chức các buổi họp đó (nếu có) được nêu rõ trong các thông báo đăng tải trên tờ Công báo Kanpo và các phương tiện tương tự ở cấp địa phương.

 

Những thông tin chính trong hồ sơ mời thầu bao gồm:

* Mô tả về hàng hoá hay dịch vụ cần mua, chẳng hạn như bản chất, số lượng, chất lượng và đặc điểm kỹ thuật của hàng hoá hay dịch vụ cần mua

* Yêu cầu liên quan tới doanh nghiệp và khả năng công nghệ cần thiết cho gói thầu, ví dụ như khả năng thực hiện hợp đồng, khả năng nghiên cứu và phát triển, hệ thống chăm sóc hậu mãi, các chứng nhận cần thiết cho việc kinh doanh…

* Nghĩa vụ của nhà thầu, ví như giải thích về hàng hoá hay dịch vụ cần cung cấp, sự tham vấn, thời hạn cho việc giao hàng, nghĩa vụ về thông tin, yêu cầu nộp thông số kỹ thuật của hàng hoá hay dịch vụ, yêu cầu nộp chứng nhận đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật và hợp tác trong việc thanh, kiểm tra…

* Thông tin gửi tới nhà thầu, ví dụ văn phòng điều tra

* Tiêu chuẩn đánh giá, ví dụ giá chào thầu

* Các điều khoản cơ bản của hợp đồng, ví dụ như ngày giao hàng, cách thức giao hàng, các yêu cầu trong việc thực hiện hợp đồng…

 

Cung cấp thông tin vào đầu năm tài chính

Nhằm tăng khả năng tiếp cận thị trường mua sắm chính phủ cho các nhà thầu nước ngoài, Chính phủ Nhật Bản sử dụng một trong những chính sách tự nguyện, theo đó, công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm hàng hoá hay dịch vụ quy mô lớn trên Công báo Kanpo càng sớm càng tốt từ đầu năm tài chính. Cùng thời điểm đó, để giải thích về kế hoạch lựa chọn nhà thầu chi tiết vào đầu năm tài chính, Chính phủ tổ chức một buổi hội thảo mời các nhà thầu nội địa và nước ngoài có quan tâm. Bộ Ngoại giao Nhật Bản và các cơ quan mua sắm là những nhà tài trợ để tổ chức hội thảo này; ngày giờ và địa điểm tổ chức được đăng tải công khai trên tờ Công báo Kanpo.

 

Mời cung cấp thông tin, tư liệu và các hoạt động khác

Chính phủ Nhật Bản đã ban hành nhiều quy định về đấu thầu dưới dạng một chính sách tự nguyện nhằm thúc đẩy hơn nữa tính minh bạch, công bằng và cạnh tranh trong đấu thầu. Cụ thể là: (1) mời nhà thầu nộp tài liệu để quyết định về đặc điểm kỹ thuật; (2) mời nhà thầu đóng góp ý kiến về các đặc điểm kỹ thuật được đề xuất và (3) công bố nhà thầu được lựa chọn khi sử dụng hình thức đấu thầu hạn chế. Những thông tin này được đăng tải chi tiết trên tờ Công báo Kanpo. Đặc biệt, các lĩnh vực như siêu máy tính, vệ tinh không phục vụ mục đích nghiên cứu và phát triển, công nghệ y tế và viễn thông, máy tính sẽ có quy định đấu thầu riêng bên cạnh các chính sách tự nguyện áp dụng chung cho tất cả hàng hoá và dịch vụ.

Hương Giang

 

ngocthanh