Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ 1)

Theo quy định, cơ quan mua sắm phải đăng tải thông báo mời thầu lên Công báo Kanpo hoặc trang tin tương tự ở cấp địa phương tối thiểu 40 ngày trước thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ dự thầu.
Quy trình tổ chức lựa chọn nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ 1)

Thông báo mời thầu

 

Theo quy định, cơ quan mua sắm phải đăng tải thông báo mời thầu lên Công báo Kanpo hoặc trang tin tương tự ở cấp địa phương tối thiểu 40 ngày trước thời điểm cuối cùng nhận hồ sơ dự thầu. Đáng chú ý là, thời hạn này có thể gia hạn thành 50 ngày theo chủ trương tạo thêm điều kiện tiếp cận thông tin về mua sắm chính phủ cho nhà thầu nước ngoài của Chính phủ Nhật Bản, thể hiện qua các chính sách tự nguyện và quy định của Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO. Trong trường hợp áp dụng chỉ định thầu, cơ quan mua sắm sẽ phải đăng tải trên Công báo thông báo nêu rõ ý định của họ (áp dụng chỉ định thầu) ít nhất 20 ngày trước ngày dự kiến trao hợp đồng (với các gói thầu mua sắm siêu máy tính, viễn thông, công nghệ y tế và vệ tinh không phục vụ mục tiêu nghiên cứu và phát triển, thời hạn đăng tải là trước 40 ngày).

 

Trên tờ Công báo, một thông báo mời thầu phải có các thông tin chính như: bản chất và khối lượng hàng hoá hay dịch vụ cần mua sắm; thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ dự thầu; tên và bộ phận làm việc của cán bộ phụ trách gói thầu đó bằng tiếng Anh, một trong số ngôn ngữ chính thức của WTO… Nếu là gói thầu sử dụng phương pháp đấu thầu hạn chế, ngoài những thông tin chính nêu trên, thông báo mời thầu còn phải nêu rõ các yêu cầu cần thiết để được tham gia gói thầu.

 

Thông tin đầy đủ trong một thông báo mời thầu bao gồm:

* Hàng hoá, dịch vụ cần mua sắm;

* Trong trường hợp là hợp đồng mua sắm thường xuyên, thông báo mời thầu cần nêu rõ ngày dự tính đăng thông báo mời thầu của gói thầu tiếp theo cũng như thông báo mời thầu của gói thầu đầu tiên;

* Năng lực/kinh nghiệm cần thiết để tham gia gói thầu;

* Địa điểm và thời hạn cho việc nộp hồ sơ dự thầu;

* Địa điểm thực hiện hợp đồng;

* Địa điểm và quy trình phát hành hồ sơ mời thầu;

* Tên và bộ phận làm việc của cán bộ phụ trách gói thầu;

* Địa điểm, ngày giờ mở thầu;

* Ngôn ngữ và đồng tiền sử dụng trong gói thầu;

* Thông tin về phí bảo lãnh dự thầu và bảo lãnh thực hiện hợp đồng;

* Nghĩa vụ của nhà thầu;

* Giải thích về hồ sơ dự thầu của nhà thầu không đủ năng lực và hồ sơ dự thầu vi phạm các điều kiện để tham gia đấu thầu;

* Nêu rõ có cần hợp đồng bằng văn bản hay không;

* Phương pháp lựa chọn nhà thầu thắng cuộc.

 

Để tạo điều kiện tiếp cận các thông tin về đấu thầu, Nhật Bản đã xây dựng và duy trì cơ sở dữ liệu điện tử trong đó có các thông tin được đăng trên Công báo Kanpo. Nhà thầu có thể tiếp cận cơ sở dữ liệu này tại Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp của Tổ chức Xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) và các chi nhánh của đơn vị này hoặc tại địa chỉ www.jetro.go.jp/en/database/procurement. Ngoài ra, các thông tin này cũng có thể tìm thấy trên trang tin điện tử của các cơ quan mua sắm cấp trung ương.

Hương Giang

 

ngocthanh