“mua sắm công trong hội nhập”

Thông qua hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển, Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện các chế độ và chính sách thông qua hợp tác kỹ thuật; đồng thời đã hỗ trợ xây dựng và trang bị kết cấu hạ tầng như giao thông vận tải, cấp điện... thông qua hỗ trợ kinh phí (bao gồm hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại) nhằm đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của những quốc gia này.
“mua sắm công trong hội nhập”

(Kỳ 4) 

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Đại học Luật Hà Nội

 

Thông qua hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) cho các nước đang phát triển, Nhật Bản đã hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, cải thiện các chế độ và chính sách thông qua hợp tác kỹ thuật; đồng thời đã hỗ trợ xây dựng và trang bị kết cấu hạ tầng như giao thông vận tải, cấp điện... thông qua hỗ trợ kinh phí (bao gồm hợp tác vốn vay và viện trợ không hoàn lại) nhằm đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của những quốc gia này.

 

Khi sử dụng nguồn vốn ODA, cả phía nước tiếp nhận vốn và Nhật Bản đều cần phải tính đến những hiện tượng tham nhũng, gian lận. Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012 có các quy định về các biện pháp chống tham nhũng, gian lận trong mua sắm.

 

Hướng dẫn mua sắm yêu cầu các nhà thầu, cũng như bên vay trong các hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản hoặc nguồn vốn ODA Nhật Bản khác phải tuân theo những chuẩn mực đạo đức cao nhất trong quá trình đấu thầu và thực hiện các hợp đồng. 

 

Để phù hợp với quy định của Hướng dẫn mua sắm, JICA áp dụng ba biện pháp sau:

 

Thứ nhất, bác bỏ đề xuất trao hợp đồng cho một nhà thầu, nếu nhà thầu này bị phát hiện đã tham gia vào các hành vi tham nhũng hoặc gian lận trong quá trình bên vay tiến hành thủ tục mua sắm;

 

Thứ hai, tuyên bố một nhà thầu không đủ điều kiện để được trao hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản trong một khoảng thời gian nhất định nếu JICA xác định được rằng nhà thầu đó đã tham gia vào các hành vi tham nhũng và gian lận trong quá trình bên vay tiến hành thủ tục mua sắm, hoặc khi đang thực hiện một hợp đồng khác được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản hoặc nguồn vốn ODA Nhật Bản khác.

 

Thứ ba, tuyên bố một nhà thầu không đủ điều kiện để được trao hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản, nếu nhà thầu hoặc nhà thầu phụ (có hợp đồng trực tiếp với nhà thầu) bị tước quyền trao hợp đồng theo các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương. Thời hạn bị tước quyền sẽ không quá 3 năm kể từ (và bao gồm) ngày quyết định tước quyền được áp dụng. 

 

Các quy định về chống tham nhũng, gian lận của Hướng dẫn mua sắm nêu trên đều phải được nêu trong hồ sơ mời thầu./.

 

 

ngocthanh