Luật mẫu của UNCITRAL về mua sắm công năm 2011: Giá trị pháp lý và nội dung cơ bản

ThS. Tào Thị Huệ Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Đại học Luật Hà Nội
Luật mẫu của UNCITRAL về mua sắm công năm 2011: Giá trị pháp lý và nội dung cơ bản

(Kỳ 2) 

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Đại học Luật Hà Nội

 

Giá trị pháp lý của Luật mẫu 2011

Luật mẫu về mua sắm công năm 2011 (Luật mẫu 2011) là một văn bản do Ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương mại quốc tế (UNCITRAL) ban hành. Luật mẫu 2011 không phải là một điều ước quốc tế, do đó, nó không có giá trị ràng buộc đối với các nước thành viên của Liên hợp quốc. Luật mẫu 2011 là một mô hình pháp luật có sẵn, được thiết kế linh hoạt để mỗi quốc gia có thể tham khảo trong quá trình xây dựng và cải cách pháp luật về mua sắm công của nước mình, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị của từng nước. Luật mẫu 2011 được ban hành nhằm hài hòa hóa pháp luật của các quốc gia về mua sắm công, phù hợp với các quy định của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) về mua sắm chính phủ, Chỉ thị của Liên minh Châu Âu về mua sắm và các biện pháp khắc phục, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng, Hướng dẫn mua sắm và Hướng dẫn tư vấn của Ngân hàng Thế giới và các tài liệu tương đương của các tổ chức tài chính quốc tế khác.

 

Nội dung cơ bản của Luật mẫu 2011

Về phạm vi điều chỉnh, Luật mẫu 2011 áp dụng cho tất cả các hoạt động mua sắm công. Như vậy, Luật mẫu 2011 đã không đặt ra bất kỳ một giới hạn nào về thực thể mua sắm, lĩnh vực mua sắm cũng như mức sàn giá trị mua sắm như các quy định thường thấy trong Hiệp định Mua sắm chính phủ của WTO cũng như trong hệ thống pháp luật của các quốc gia. Quy định này cho thấy tính bao quát trong các qui định của Luật mẫu 2011, phù hợp với mục tiêu xây dựng một mô hình pháp luật chung. 

 

Theo Luật mẫu 2011, thực thể mua sắm có thể tận dụng lợi thế của công nghệ hiện đại, chẳng hạn như sử dụng các phương tiện điện tử để nâng cao hiệu quả mua sắm công, nhằm cho phép họ sử dụng tối đa nguồn vốn nhà nước. Luật mẫu 2011 cũng qui định các thủ tục mua sắm thông thường, thủ tục mua sắm khẩn cấp, thủ tục mua sắm đơn giản, mua sắm có giá trị thấp, mua sắm cho các dự án lớn và phức tạp. Tất cả các thủ tục đều rất minh bạch, khách quan và thúc đẩy cạnh tranh lành mạnh.

 

Ngoài ra, Luật mẫu 2011 còn qui định thủ tục khiếu nại và giải quyết tranh chấp thuận lợi cho tất cả các bên tranh chấp, bởi quá trình mua sắm công vốn dĩ rất phức tạp, các tranh chấp giữa thực thể mua sắm với nhà cung cấp là điều hoàn toàn có thể xảy ra. 

 

Không những thế, Luật mẫu 2011 còn mở ra khả năng cho các quốc gia có thể ban hành những quy định thực hiện chính sách đối nội trong lĩnh vực mua sắm công phù hợp với các cam kết quốc tế, ví dụ như việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa...

 

Rõ ràng, với việc đưa ra một cơ chế mua sắm công minh bạch, cởi mở, khách quan, hướng tới việc sử dụng hiệu quả nguồn vốn nhà nước, Luật mẫu 2011 đã thực sự trở thành một mô hình pháp luật tiên tiến, linh hoạt, phù hợp để các quốc gia có thể tham khảo và xây dựng các quy định pháp luật về mua sắm công của nước mình.

ngocthanh