Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản: Tước quyền trao hợp đồng theo các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương (Kỳ 6)

Theo Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012, một nhà thầu bị đánh giá là không đủ điều kiện để được trao hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản
Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản: Tước quyền trao hợp đồng theo các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương (Kỳ 6)

Theo Hướng dẫn mua sắm bằng vốn vay ODA của Nhật Bản do Cơ quan Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) ban hành vào tháng 4/2012, một nhà thầu bị đánh giá là không đủ điều kiện để được trao hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản nếu nhà thầu đó hoặc nhà thầu phụ (có hợp đồng trực tiếp với nhà thầu đó) bị tước quyền trao hợp đồng theo các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương. Đây là một trong ba biện pháp chống tham nhũng, gian lận được nêu trong Hướng dẫn mua sắm.

 

Trong trường hợp này, theo quy định của Hướng dẫn mua sắm, bên vay phải: (i) đảm bảo các nhà thầu dự thầu hợp lệ đều không rơi vào trường hợp bị tước quyền trao hợp đồng; (ii) yêu cầu trong hồ sơ dự thầu, nhà thầu phải có bản cam kết về việc họ không rơi vào trường hợp bị tước quyền trao hợp đồng theo các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương.

 

"Các lệnh cấm chéo của các ngân hàng phát triển đa phương" được hiểu là một hình phạt đối với doanh nghiệp theo thỏa thuận giữa Ngân hàng Phát triển châu Phi, Ngân hàng Phát triển châu Á, Ngân hàng Tái thiết và Phát triển, Ngân hàng Phát triển liên châu Mỹ và Ngân hàng Thế giới ký kết vào ngày 9/4/2010 (sau đó được chỉnh sửa theo thời gian). 

 

JICA công nhận việc áp dụng lệnh cấm của Ngân hàng Thế giới nếu thời gian áp dụng lệnh cấm này vượt quá một năm, được áp dụng sau ngày 19/7/2010, ngày Ngân hàng Thế giới bắt đầu sử dụng lệnh cấm chéo.

 

JICA tuyên bố một nhà thầu không đủ điều kiện để trao hợp đồng được cấp vốn bằng vốn vay ODA Nhật Bản, nếu nhà thầu đó bị Ngân hàng Thế giới áp đặt lệnh cấm trong một thời gian tính từ ngày được mô tả từ mục (a) đến mục (f) dưới đây đến khi ký kết hợp đồng, trừ phi thời gian cấm không quá một năm, hoặc đã 3 năm kể từ ngày có quyết định lệnh cấm:

(a) Thông báo sơ tuyển, nếu nhà thầu được lựa chọn thông qua sơ tuyển và đấu thầu cạnh tranh quốc tế (International Competitive Bidding - ICB);

(b) Thông báo mời thầu, nếu nhà thầu được lựa chọn thông qua ICB và không tiến hành sơ tuyển;

(c) Thông báo mời thầu, nếu nhà thầu được lựa chọn thông qua đấu thầu quốc tế hạn chế;

(d) Yêu cầu báo giá, nếu hình thức mua sắm là mua sắm quốc tế;

(e) Chỉ định nhà cung cấp, nếu hình thức mua sắm là ký kết trực tiếp; hoặc

(f) Bắt đầu quá trình lựa chọn/đấu thầu trên thực tế, nếu bên vay tiến hành mua sắm bằng các hình thức nêu từ mục (a) đến (e).

 

Nếu có bằng chứng về việc nhà thầu phụ (có hợp đồng trực tiếp với nhà thầu thắng thầu) bị Ngân hàng Thế giới áp đặt lệnh cấm tại thời điểm ký hợp đồng thầu phụ, thì JICA yêu cầu bên vay buộc nhà thầu thắng thầu hủy hợp đồng thầu phụ ngay lập tức, trừ phi thời gian cấm không quá một năm, hoặc lệnh cấm đã được áp dụng hơn 3 năm kể từ khi ban hành. Nếu nhà thầu thắng thầu từ chối, JICA yêu cầu bên vay tuyên bố hợp đồng vô hiệu hoặc hủy hợp đồng. Và bên vay phải hoàn lại các khoản tiền liên quan đến vốn vay hoặc bị áp dụng chế tài phạt vi phạm hợp đồng khác.

ThS. Tào Thị Huệ

Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ quốc tế Đại học Luật Hà Nội

 

ngocthanh