Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Đánh giá và phân loại nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ cuối)

Như đã giới thiệu trong Kỳ 8, tại Nhật Bản, các đơn vị mua sắm sẽ tiến hành đánh giá (sơ tuyển) nhà thầu, sau đó phân loại họ thành nhóm A, B, C, D
Giới thiệu về mua sắm chính phủ ở Nhật Bản: Đánh giá và phân loại nhà thầu ở Nhật Bản (Kỳ cuối)

Như đã giới thiệu trong Kỳ 8, tại Nhật Bản, các đơn vị mua sắm sẽ tiến hành đánh giá (sơ tuyển) nhà thầu, sau đó phân loại họ thành nhóm A, B, C, D tuỳ theo điểm số trong quá trình đánh giá. 

 

Bước 1: Đánh giá nhà thầu

Trong bước đầu tiên, nhà thầu sẽ được đánh giá thông qua các chỉ số như sản lượng và doanh thu trung bình hàng năm, vốn sở hữu, số lượng nhân viên, giá trị máy móc nhà xưởng, tỷ lệ vốn lưu động và số năm hoạt động kinh doanh… Đối với mỗi chỉ số, nhà thầu sẽ nhận được 2 mức điểm: điểm thứ nhất phản ánh cho việc sản xuất hàng hoá, điểm thứ hai phản ánh các việc khác ngoài sản xuất hàng hoá. Tổng điểm tối đa của các chỉ số là 100.

IMG

Bước 2: Phân nhóm nhà thầu

Sau khi nhà thầu được chấm điểm theo các tiêu chí, cơ quan mua sắm sẽ dựa vào tổng số điểm của nhà thầu để phân vào các nhóm A, B, C và D. Mỗi nhóm này sẽ ứng với quy mô gói thầu (giá trị) mà nhà thầu đó được phép tham dự.

 

Đối với nhà thầu sản xuất hàng hoá:

Nhà thầu có tổng điểm từ 90 điểm trở lên được phân vào nhóm A (được tham gia vào các gói thầu có giá từ 30 triệu Yên trở lên). Nhóm B bao gồm các nhà thầu có điểm từ 80 đến dưới 90 điểm; nhóm nhà thầu này được phép tham gia các gói thầu có giá từ 20 đến dưới 30 triệu Yên. Nhà thầu có điểm từ 55 đến dưới 80 điểm được phân vào nhóm C và được phép tham gia các gói thầu có giá từ 4 đến dưới 20 triệu Yên. Các nhà thầu còn lại (dưới 55 điểm) được đưa vào nhóm D và chỉ được tham gia vào các gói thầu có giá dưới 4 triệu Yên.

 

Đối với nhà thầu cung cấp hàng hoá hoặc dịch vụ:

Việc phân nhóm A, B, C, D vẫn theo thang điểm như với nhà thầu sản xuất hàng hoá (Từ 90 điểm trở lên: nhóm A; 80 - dưới 90 điểm: nhóm B; 55 - dưới 80 điểm: nhóm C và dưới 55 điểm: nhóm D). Tuy nhiên, phân nhóm quy mô gói thầu nhóm A, B, C, D được tham dự có sự khác biệt. Cụ thể là, nhà thầu nhóm A được tham gia gói thầu có giá từ 30 triệu Yên trở lên; nhóm B được tham gia gói thầu có giá từ 15 đến dưới 30 triệu Yên; nhóm C được tham gia gói thầu có giá từ 3 đến dưới 15 triệu Yên; và nhóm D chỉ được tham gia gói thầu có giá dưới 3 triệu Yên.

Hương Giang

 

ngocthanh