Các hình thức lựa chọn nhà thầu trong FTA Việt Nam - EU (Kỳ 4)

Khác với pháp luật về đấu thầu của Việt Nam – có tới 7 hình thức lựa chọn nhà thầu, các cam kết quốc tế về mua sắm chính phủ (MSCP) như Hiệp định Mua sắm chính phủ (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương
Các hình thức lựa chọn nhà thầu  trong FTA Việt Nam - EU (Kỳ 4)

Khác với pháp luật về đấu thầu của Việt Nam – có tới 7 hình thức lựa chọn nhà thầu, các cam kết quốc tế về mua sắm chính phủ (MSCP) như Hiệp định Mua sắm chính phủ  (GPA) của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO), Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) chỉ có 3 hình thức lựa chọn nhà thầu, bao gồm đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế và chỉ định thầu. Tuy nhiên, nội hàm và phạm vi áp dụng của 3 hình thức nêu trên cũng có nhiều điểm khác biệt với pháp luật nội địa.

 

Sự khác biệt đầu tiên, như đã nêu ở trên, là trong EVFTA cũng như các cam kết quốc tế khác về MSCP không có các hình thức lựa chọn nhà thầu như chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt.

IMG

Trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU không có các hình thức lựa chọn nhà thầu như chào hàng cạnh tranh, mua sắm trực tiếp, tự thực hiện

 

Ảnh: Nhã Chi

Đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, nội hàm và phạm vi áp dụng của EVFTA giống với các quy định tương ứng trong pháp luật về đấu thầu của Việt Nam. Theo đó, các nhà thầu quan tâm tới gói thầu đều có thể nộp hồ sơ dự thầu.

 

Đấu thầu hạn chế, theo quy định của EVFTA và GPA tương tự như hình thức đấu thầu rộng rãi có lựa chọn Danh sách ngắn trong Luật Đấu thầu 2013 của Việt Nam. Theo đó, EVFTA và GPA quy định, khi áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế để lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư/bên mời thầu phải đăng tải thông báo mời quan tâm/mời sơ tuyển và mời các nhà thầu nộp hồ sơ quan tâm/hồ sơ dự sơ tuyển. Thông báo mời quan tâm/mời sơ tuyển phải có ít nhất các thông tin như: thông tin về bên mời thầu (tên, địa chỉ liên hệ…), mô tả về gói thầu (bản chất, số lượng hàng hoá/dịch vụ cần mua sắm), hình thức lựa chọn nhà thầu, địa chỉ nộp hồ sơ quan tâm/hồ sơ dự sơ tuyển, mô tả tóm tắt các điều kiện tham dự, các tiêu chí lựa chọn số lượng hạn chế các nhà thầu đủ năng lực để mời nộp hồ sơ dự thầu…

 

Sau khi đánh giá, lựa chọn được các nhà thầu có đủ năng lực, chủ đầu tư/bên mời thầu phải cung cấp thêm một số thông tin, chẳng hạn như, dự kiến thời gian đăng tải thông báo mời thầu (đối với gói thầu mua sắm thường xuyên), tiến độ cung cấp hàng hoá/dịch vụ hay thời gian thực hiện hợp đồng, địa chỉ và thời hạn nộp hồ sơ dự thầu…. Trừ trường hợp đã nêu rõ trong thông báo mời quan tâm/mời sơ tuyển về việc hạn chế số lượng nhà thầu được phép nộp hồ sơ dự thầu cũng như các tiêu chí để lựa chọn số lượng nhà thầu hạn chế đó, chủ đầu tư/bên mời thầu phải cho phép tất cả nhà thầu có đủ năng lực (đã vượt qua giai đoạn đánh giá hồ sơ quan tâm/hồ sơ dự sơ tuyển) nộp hồ sơ dự thầu.

 

Trong khi đó, theo pháp luật về đấu thầu của Việt Nam, “Đấu thầu hạn chế được áp dụng trong trường hợp gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù mà chỉ có một số nhà thầu đáp ứng yêu cầu của gói thầu” (Điều 21 của Luật Đấu thầu 2013). Quy trình tổ chức là (i) xác định và phê duyệt Danh sách ngắn (chủ đầu tư/bên mời thầu tự xây dựng Danh sách ngắn gồm tối thiểu 3 nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu của gói thầu và có nhu cầu tham dự thầu; sau đó (ii) đăng tải công khai Danh sách ngắn (Điều 22 của Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). Thư mời thầu sau đó sẽ được gửi tới các nhà thầu có tên trong Danh sách ngắn.

Song Khanh

ngocthanh