Vinacomin công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói hơn 548 tỷ đồng

(BĐT) - Công ty CP Than Cao Sơn – Vinacomin vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu của 3 gói thầu số 1-2016 TN: Thuê ngoài xúc bốc và vận chuyển đất đá thải phục vụ sản xuất năm 2016, phần việc số 1, số 2 và số 3 do Công ty làm bên mời thầu.

3 gói thầu nêu trên thuộc Dự án Thuê ngoài xúc bốc vận chuyển đất đá thải và khoan lỗ mìn phục vụ sản xuất năm 2016 của Công ty CP Than Cao Sơn – Vinacomin. Tổng giá trúng thầu là hơn 548,755 tỷ đồng.

Trong đó, Công ty CP Hàng hải Quảng Hưng trúng Gói thầu số 1-2016 TN (Phần việc số 1). Giá trúng thầu là hơn 263,961 tỷ đồng, giảm 230 triệu đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.

Liên danh nhà thầu Công ty CP Quý Mùi (đứng đầu Liên danh) - Công ty CP Công nghiệp Tân Tiến trúng Gói thầu số 1-2016 TN (phần việc số 2). Giá trúng thầu là hơn 214,815 tỷ đồng, giảm 1,226 tỷ đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.

Công ty CP Nam Đông Sơn trúng Gói thầu số 1-2016 TN (phần việc số 3). Giá trúng thầu là hơn 69,953 tỷ đồng, giảm 26,149 triệu đồng so với giá gói thầu được phê duyệt.   

Thanh Tú