Ngày 09/02: Có 2/218 phiếu đăng ký TBMT, TBMCH không hợp lệ

(BĐT) - Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 218 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 09/02/2017. 
Ngày 09/02: Có 2/218 phiếu đăng ký không hợp lệ
Ngày 09/02: Có 2/218 phiếu đăng ký không hợp lệ

Trong đó, có 216 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian phát hành/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Quảng Tâm (TP. Thanh Hóa) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ, dự kiến phát hành HSMT từ ngày 15/02/2017 đến ngày 24/02/2017. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT. 

Không áp dụng hay áp dụng sai ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban Đầu tư và Xây dựng nông nghiệp và PTNT (tỉnh Thừa Thiên Huế) không nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. UBND xã Quảng Tâm (TP. Thanh Hóa) thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu quá 5 tỷ đồng, nhưng nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

Tin liên quan