Lấy ý kiến về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.
Lấy ý kiến về quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

Chủ đầu tư, ban quản lý dự án quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu phải đảm bảo đúng mục đích, đúng đối tượng và có hiệu quả. Việc tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành về quản lý, sử dụng, thanh toán, quyết toán vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước và các quy định khác có liên quan.

IMG

Dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ quy định rõ về chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu

 Ảnh: LTT

Nguyên tắc này được nêu rõ tại dự thảo Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ đang được Bộ Tài chính lấy ý kiến công khai.

 

Dự thảo Thông tư này quy định về quản lý, sử dụng các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu, khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và khoản chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu chính phủ. Theo Dự thảo, chi phí đăng tải thông tin về đấu thầu, chi phí tham gia Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và việc quản lý, sử dụng các khoản thu này trong quá trình lựa chọn nhà thầu không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.   

 

Dự thảo quy định rõ, các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu gồm: chi phí lập hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; chi phí lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi phí thẩm tra hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển; chi phí thẩm tra hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; chi phí đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển; chi phí đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; chi phí thẩm tra kết quả lựa chọn nhà thầu.

 

Cơ sở xác định mức chi các khoản chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu gồm: quyết định đầu tư; quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu; quy mô, tính chất và dự toán của gói thầu được cấp có thẩm quyền phê duyệt; định mức chi phí lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Nghị định số 32/2015/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn của Bộ Xây dựng. Đối với các gói thầu thuộc các dự án không có cấu phần xây dựng, chủ đầu tư lập dự toán để xác định chi phí trình cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

 

Về giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, dự thảo Thông tư quy định, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là  2.000.000 đồng đối với hồ sơ mời thầu và 1.000.000 đồng đối với hồ sơ yêu cầu; đối với đấu thầu quốc tế, mức giá bán theo thông lệ đấu thầu quốc tế. Khoản thu từ bán hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu được chi cho các nội dung phục vụ tổ chức mở thầu. 

 

Cũng theo Dự thảo, chi phí cho Hội đồng tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu về kết quả lựa chọn nhà thầu là 0,02% giá dự thầu của nhà thầu có kiến nghị nhưng tối thiểu là 1.000.000 đồng và tối đa là 50.000.000 đồng. Trường hợp kiến nghị của nhà thầu được kết luận là đúng, phải nêu rõ biện pháp, cách thức và thời gian để khắc phục hậu quả (nếu có), đồng thời bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn có trách nhiệm yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm liên đới chi trả cho nhà thầu có kiến nghị số tiền bằng số tiền mà nhà thầu có kiến nghị đã nộp cho Hội đồng tư vấn.

Nguyệt Minh

 

ngocthanh