Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Sáng kiến Hợp đồng công khai

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, cùng các đối tác phát triển về dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai (OC) tại Việt Nam tầm nhìn đến năm 2025 để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Lấy ý kiến dự thảo Kế hoạch hành động triển khai Sáng kiến Hợp đồng công khai

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) vừa tổ chức giới thiệu và lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp và hiệp hội doanh nghiệp, cùng các đối tác phát triển về dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai (OC) tại Việt Nam tầm nhìn đến năm 2025 để hoàn thiện báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

IMG

1 trong 5 mục tiêu cơ bản Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Sáng kiến Hợp đồng công khai là nâng cao năng lực cho các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu

Ảnh: LTT

Về dài hạn, ông Trần Đăng Quang, Trưởng phòng Đấu thầu thuộc Cục Quản lý đấu thầu (Bộ KH&ĐT) cho biết, dự thảo Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Sáng kiến OC xác định tầm nhìn đến năm 2025 là Việt Nam phải đạt được 5 mục tiêu cơ bản. Thứ nhất là, phải hoàn thiện cơ chế, chính sách về đấu thầu, trong đó bao gồm quy định, quy trình về công khai thông tin và giám sát của cộng đồng. Thứ hai là, hoàn chỉnh Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (e-GP) với đầy đủ chức năng, trong đó tích hợp Hệ thống dữ liệu về OC. Thứ ba là, phát triển đầy đủ tính năng của Hệ thống giám sát và đánh giá sử dụng dữ liệu về OC và tích hợp với Hệ thống e-GP. Thứ tư là, hướng đến tính chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu, trong đó, các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia hoạt động đấu thầu có năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp cao, đặc biệt có ý thức và thực hiện tốt công tác công khai, giám sát trong đấu thầu, đáp ứng mục tiêu của Chiến lược quốc gia về tăng cường năng lực và chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu (đào tạo đấu thầu mua sắm công quốc gia) giai đoạn 2014 - 2017, tầm nhìn 2025 (Chiến lược đào tạo). Và thứ năm là, huy động sự tham gia đông đảo của cộng đồng, trong đó, các bên liên quan và người dân có thể truy cập và sử dụng thông tin trên Hệ thống e-GP để giám sát, đánh giá và phản ánh về quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng.

 

Dự thảo Kế hoạch hành động đề ra các mục tiêu cụ thể theo 3 giai đoạn, bao gồm: giai đoạn 1 là từ năm 2015 đến năm 2017, giai đoạn 2 là từ năm 2018 đến năm 2020, và giai đoạn 3 là từ năm 2021 đến năm 2025. 

 

Cụ thể, mục tiêu của giai đoạn 1 (2015 - 2017) là rà soát và phát triển toàn diện các quy định về đấu thầu liên quan đến công khai thông tin, giám sát và đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng; ban hành và thực hiện Chiến lược quốc gia và lộ trình phát triển Hệ thống e-GP và đưa các yêu cầu về kỹ thuật để thực hiện OC vào Hệ thống e-GP mới; dữ liệu từ Hệ thống e-GP hiện tại được công khai phù hợp với định dạng chuẩn của OC; xây dựng và thử nghiệm Hệ thống thu thập thông tin, phân tích và công khai kết quả về hoạt động đấu thầu trên cả nước; đưa các yêu cầu liên quan đến giám sát, đánh giá và OC vào chương trình và tài liệu đào tạo về đấu thầu phù hợp với Chiến lược đào tạo.

 

Mục tiêu của giai đoạn 2 (2018 - 2020) là tiếp tục rà soát và phát triển toàn diện các quy định về đấu thầu liên quan đến công khai thông tin, giám sát và đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng; đưa vào Hệ thống e-GP mới những chức năng chính và thay thế Hệ thống e-GP hiện tại; đồng bộ dữ liệu về năng lực và thông tin nhà thầu trong Hệ thống e-GP sử dụng định dạng chuẩn dữ liệu hợp đồng công khai (OCDS); triển khai thực hiện Hệ thống thu thập, phân tích, công khai dữ liệu quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng (M&E); triển khai giai đoạn 2 của Chiến lược đào tạo; thiết lập và hoàn thiện cơ chế phản hồi về hoạt động đấu thầu.

Mục tiêu của giai đoạn 3 (2021 - 2025) là tiếp tục triển khai mục tiêu đã được thực hiện trong giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là rà soát và phát triển toàn diện các quy định về đấu thầu liên quan đến công khai thông tin, giám sát và đánh giá về quá trình lựa chọn nhà thầu và thực hiện hợp đồng. Tiếp đó là phát triển các hệ thống phát triển với đầy đủ tính năng sử dụng về dữ liệu OC với chất lượng và hiệu quả cao như Hệ thống e-GP, Hệ thống M&E…; chuyên nghiệp hóa hoạt động đấu thầu ở mức cao hơn; huy động sự tham gia của tất cả người dân trong việc tham gia giám sát và đánh giá về hoạt động đấu thầu.

Lê Xuân

 

ngocthanh