Đồng Nai: Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm trong đấu thầu

Đây là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 của tỉnh Đồng Nai.
Đồng Nai: Thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm trong đấu thầu

Đây là một trong những giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện công tác đấu thầu năm 2015 của tỉnh Đồng Nai.

 

Theo Báo cáo về việc thực hiện công tác đấu thầu năm 2014 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Đồng Nai, công tác phổ biến cũng như quán triệt việc thực hiện Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 63/2014/NĐ-CP đã được thực hiện rộng rãi trên địa bàn Tỉnh. Nhờ đó, năng lực của đội ngũ cán bộ tham gia hoạt động đấu thầu đều được đảm bảo. Tuy nhiên, tại một số đơn vị cấp huyện, số lượng cán bộ tham gia hoạt động này mặc dù đã tăng lên, song chất lượng chưa đồng đều. Do đó, việc quản lý đấu thầu tại cấp này vẫn còn hạn chế, chất lượng lập hồ sơ mời thầu ở một số đơn vị chưa thật tốt.

 

Báo cáo cũng cho thấy, trong năm 2014, Sở KH&ĐT Đồng Nai đã thực hiện thanh tra tại 9 đơn vị chủ đầu tư với tổng số 58 gói thầu được thanh tra. Đánh giá về tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh thông qua hoạt động kiểm tra, thanh tra, Sở KH&ĐT Đồng Nai cho rằng, nhìn chung các đơn vị đều tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu, song vẫn còn một số gói thầu có thiếu sót. Có thể kể đến những thiếu sót thường gặp như: không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu và kết quả lựa chọn nhà thầu trên Báo Đấu thầu, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định; một số đơn vị thành lập Tổ chuyên gia đấu thầu chưa đúng quy định, chưa làm rõ hồ sơ dự thầu theo quy định… 

 

Sở KH&ĐT Đồng Nai quán triệt, trong năm 2015 sẽ thực hiện nhiều giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu trên địa bàn Tỉnh. Cụ thể, Sở sẽ tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu thầu; thực hiện nghiêm việc xử phạt vi phạm trong đấu thầu theo quy định; thường xuyên tổ chức kiểm tra, thanh tra nắm bắt thực tế hoạt động đấu thầu để xử lý hoặc báo cáo UBND Tỉnh, Bộ KH&ĐT, Cục Quản lý đấu thầu hướng dẫn giải quyết các vướng vướng mắc trong thực hiện.

T.H

ngocthanh