Cập nhật danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư,
Cập nhật danh mục hàng hóa  trong nước đã sản xuất được

Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang tổ chức lấy ý kiến rộng rãi để hoàn thiện dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được.

 

Theo Bộ KH&ĐT, hàng năm, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục sản xuất, cung cấp ra thị trường những mặt hàng mới đáp ứng nhu cầu thị trường. Do vậy, để khuyến khích sử dụng hàng hóa sản xuất trong nước, phù hợp với các quy định của pháp luật mới cũng như phù hợp với tình hình thực tế, việc rà soát các danh mục đã được ban hành tại Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT, đề xuất sửa đổi, bổ sung cập nhật các hàng hóa mới tham gia thị trường vào Danh mục các hàng hóa trong nước đã sản xuất được là rất cần thiết.

IMG

Có 7 Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được đã được cập nhật trong dự thảo Thông tư ban hành Danh mục máy móc, thiết bị, phụ tùng thay thế, phương tiện vận tải chuyên dùng, nguyên liệu, vật tư, linh kiện, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được

 Ảnh: Nhã Chi

Theo dự thảo Thông tư, có 7 Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được cập nhật, bao gồm: Danh mục phương tiện vận tải chuyên dùng trong nước đã sản xuất được (66 mặt hàng); Danh mục máy móc, thiết bị trong nước đã sản xuất được (380 mặt hàng); Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được (62 mặt hàng); Danh mục nguyên liệu, vật tư, linh kiện, phụ tùng thay thế trong nước đã sản xuất được (565 mặt hàng); Danh mục vật tư cần thiết cho hoạt động dầu khí trong nước đã sản xuất được (49 mặt hàng); Danh mục nguyên liệu, vật tư, bán thành phẩm phục vụ cho việc đóng tàu trong nước đã sản xuất được (11 mặt hàng); và Danh mục nguyên liệu, vật tư phục vụ trực tiếp cho sản xuất sản phẩm phần mềm trong nước đã sản xuất được (88 mặt hàng).

 

Các danh mục này sẽ là căn cứ xác định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng; xác định đối tượng miễn thuế nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 87/2010/NĐ-CP ngày 13/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thuế xuất khẩu, Luật Thuế nhập khẩu.

 

Ngoài ra, theo quy định của pháp luật về đấu thầu, các nhà thầu tham gia đấu thầu trong nước hoặc đấu thầu quốc tế để cung cấp hàng hóa mà hàng hóa đó có chi phí sản xuất trong nước chiếm tỷ lệ từ 25% trở lên sẽ được hưởng ưu đãi hơn so với các nhà thầu khác.

 

Dự kiến, Thông tư này sẽ được ban hành vào tháng 11 năm nay và thay thế cho Thông tư số 04/2012/TT-BKHĐT ngày 13/8/2012 của Bộ KH&ĐT.

 

Trước đó, cơ quan soạn thảo dự thảo Thông tư đã nhận được công văn của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội ngành nghề, các tập đoàn, tổng công ty…  về tổng hợp số liệu bổ sung, sửa đổi Danh mục hàng hóa trong nước đã sản xuất được.

 Bích Thủy

ngocthanh