Bên mời thầu cần biết (9/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/7/2015. Trong đó, có 250 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (9/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 255 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 08/7/2015. Trong đó, có 250 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực thị xã Ba Đồn (tỉnh Quảng Bình) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 13/7/2015 đến 08 giờ 00 ngày 18/7/2015; Văn phòng HĐND&UBND huyện Cư Jút (tỉnh Đăk Nông) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 14/7/2015 đến 09 giờ 00 ngày 20/7/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Cẩm Nhượng (huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Ban QLDA Đường GTNT xã Ích Hậu (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) đều dự kiến phát hành HSMT từ ngày 13/7/2015 đến ngày 23/7/2015. Hai vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Trưng Vương, TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh