Bên mời thầu cần biết (8-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 244 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/9/2015. Trong đó, có 240 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (8-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 244 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 07/9/2015. Trong đó, có 240 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC, chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban QLDA xây dựng cơ bản huyện Như Xuân (tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 09/9/2015; Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Bù Đốp (tỉnh Bình Phước) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 10/9/2015; Công ty TNHH MTV Vận tải và Chế biến than Đông Bắc dự kiến phát hành HSYC từ ngày 11/9/2015 đến ngày 16/9/2015. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 10 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An dự kiến phát hành HSMT từ ngày 11/9/2015 đến ngày 17/9/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng) tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Ngoài lỗi nêu trên, Ban QLDA vốn sự nghiệp kinh tế giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Nghệ An chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh