Bên mời thầu cần biết (7-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/8/2015. Trong đó, có 211 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (7-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 06/8/2015. Trong đó, có 211 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMT, Ban quản lý các công trình đầu tư và XDCB thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) và Ban quản lý các dự án XDCB huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 11/8/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Ngoài lỗi nêu trên, Ban quản lý các công trình đầu tư và XDCB thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) và Ban quản lý các dự án XDCB huyện Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ.  Hai đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm kỹ thuật Tổng hợp - Hướng nghiệp - Dạy nghề tỉnh Thái Nguyên dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/8/2015 đến ngày 10/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh