Bên mời thầu cần biết (3/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 313 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/7/2015. Trong đó, có 310 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên
Bên mời thầu cần biết (3/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 313 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 02/7/2015. Trong đó, có 310 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Quỳnh Hậu (huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/7/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH, UBND thành phố Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 07/7/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCHCT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu. Ngoài lỗi nêu trên, UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An) đã sử dụng dụng không đúng mẫu phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh (Mẫu 7 - Phiếu đăng ký thông báo mời chào hàng cạnh tranh tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 20/TTLT-BKH-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Bộ Tài chính).

 

 Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh