Bên mời thầu cần biết (30-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 210 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/7/2015. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (30-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 210 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 29/7/2015. Trong đó, có 206 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Ban Quản lý Di tích và Du lịch Mỹ Sơn (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 04/8/2015 đến 08 giờ 00 ngày 10/8/2015; Tổng công ty Mía đường II-CTCP (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 06/8/2015 đến ngày 11/8/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Định Thành (huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 03/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc kể từ ngày đầu tiên đăng tải TBMT đến trước thời điểm đóng thầu. 

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Sốp Cộp (tỉnh Sơn La) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh