Bên mời thầu cần biết (29-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 312 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/7/2015. Trong đó, có 309 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (29-7-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 312 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 28/7/2015. Trong đó, có 309 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT, HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, TBMCH, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc và Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Giao Thủy (tỉnh Nam Định) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 31/7/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngày làm việc theo quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban quản lý các dự án đầu tư và xây dựng thành phố Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 05/8/2015 đến 08 giờ 00 phút ngày 11/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 05 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh