Bên mời thầu cần biết (28-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 216 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/8/2015. Trong đó, có 215 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (28-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 216 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 27/8/2015. Trong đó, có 215 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 01 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Công ty Điện lực dầu khi Cà Mau (tỉnh Cà Mau) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh