Bên mời thầu cần biết (27-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 197 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/8/2015. Trong đó, có 192 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (27-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 197 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 26/8/2015. Trong đó, có 192 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia (TP. Hà Nội) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 28/8/2015; Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Huế dự kiến phát hành HSYC từ ngày 31/8/2015 đến ngày 07/9/2015; Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Vị Thủy (tỉnh Hậu Giang) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 01/9/2015 đến ngày 08/9/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Long Điền (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 28/8/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Ban QLDA 135 xã Xuân Lạc (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh