Bên mời thầu cần biết (25-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 336 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng … của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/5/2015.
Bên mời thầu cần biết (25-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 336 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng … của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 22/5/2015. Trong đó, có 333 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là: 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh Yên Bái dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/5/2015; Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Nam TP.HCM dự kiến phát hành HSYC từ ngày 27/5/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng ưu đãi sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu hỗn hợp, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà (huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu chỉ áp dụng cho gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng. Ngoài lỗi nêu trên, Công ty Cổ phần Thủy điện Thác Bà cũng dự kiến bán HSYC là 2.000.000 đồng/bộ. Công ty cấn biết, Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP quy định, căn cứ quy mô, tính chất của gói thầu, chủ đầu tư quyết định mức giá bán một bộ HSMT, HSYC (bao gồm cả thuế) đối với đấu thầu trong nước nhưng tối đa là 2.000.000 đồng đối với HSMT và 1.000.000 đồng đối với HSYC.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

 

Ban biên tập

ngocthanh