Bên mời thầu cần biết (21-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 217 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/9/2015. Trong đó, có 213 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (21-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 217 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/9/2015. Trong đó, có 213 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty CP Xi măng Cẩm Phả (tỉnh Quảng Ninh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/9/2015; Công ty CP Mía đường La Ngà (tỉnh Đồng Nai) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/9/2015 đến 09 giờ ngày 30/9/2015; Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam dự kiến phát hành HSYC từ ngày 25/9/2015 đến ngày 30/9/2015. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Áp dụng sai hình thức ưu đãi đối với đấu thầu trong nước: Công ty TNHH Suất ăn hàng không Việt Nam thông báo mời chào hàng gói thầu hỗn hợp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng nhưng trong phiếu đăng ký TBMCH nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ những gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng mới dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh