Bên mời thầu cần biết (21-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/8/2015. Trong đó, có 222 phiếu đăng ký hợp lệ được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (21-8-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 227 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 20/8/2015. Trong đó, có 222 phiếu đăng ký hợp lệ được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian phát hành HSMT sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, UBND phường Tân Hồng (thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/8/2015; Trường Đại học Tây Nguyên (tỉnh Đăk Lăk) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 24/8/2015; Ban Quản lý xây dựng nông thôn mới xã Cẩm Hà (TP. Hội An, tỉnh Quảng Nam) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 26/8/2015 đến ngày 04/9/2015. Ba đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, HSMT được phát hành sau 3 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSDT đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng) tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Đồng Lạc (huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ) và UBND xã Đoan Bái (huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Các đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh