Bên mời thầu cần biết (19-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 330 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/5/2015. Trong đó, có 327 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.
Bên mời thầu cần biết (19-5-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 330 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 18/5/2015. Trong đó, có 327 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 03 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải. 

Cc phiếu đăng ký không hợp lệ nu trn cĩ cc lỗi cụ thể l: 

Thời gian chuẩn bị HSĐX chưa đủ tối thiểu 05 ngy lm việc theo quy định: Trong cc phiếu đăng ký TBMCH, Bệnh viện đa khoa Hịa An (tỉnh Cao Bằng) dự kiến pht hnh HSYC từ ngy 22/5/2015 đến ngày 26/5/2015; UBND x Tứ Cường (TP. Hải Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 08 giờ ngày 23/5/2015 đến 09 giờ ngày 29/5/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu l 05 ngy làm việc, kể từ ngày đầu tiên phát hành hồ sơ yêu cầu đến trước thời điểm đóng thầu.

Chưa nêu ưu đi dnh cho nh thầu l doanh nghiệp cấp nhỏ v siu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gĩi thầu xy lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Cơng ty TNHH MTV Dịch vụ cơng ích TNXP (TP. Hồ Chí Minh) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đ được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh