Bên mời thầu cần biết (18-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/9/2015. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (18-9-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 214 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/9/2015. Trong đó, có 210 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT/chuẩn bị HSDT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, Ban quản lý xây dựng cơ bản huyện Lương Sơn (tỉnh Hòa Bình) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 21/9/2015 đến ngày 24/9/2015, trong khi thời điểm đóng thầu là ngày 03/10/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu. Trường hợp đối với gói thầu quy mô nhỏ (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu không quá 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu không quá 20 tỷ đồng), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP).

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC/chuẩn bị HSĐX sai quy định: Trong hai phiếu đăng ký TBMCH, Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 22/9/2015; Công ty CP Đầu tư Giáo dục và Đào tạo Trí Đức (tỉnh Hà Tĩnh) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 23/9/2015 đến ngày 28/9/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm b và Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSYC được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời chào hàng đến trước thời điểm đóng thầu. Thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Ngoài lỗi nêu trên, Công ty TNHH MTV Suất ăn Hàng không Việt Nam sử dụng sai mẫu phiếu đăng ký thông tin theo như quy định.

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, UBND xã Thuận Thiên (huyện Kiến Thụy, TP. Hải Phòng) không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh