Bên mời thầu cần biết (18/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 388 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/6/2015. Trong đó, có 379 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (18/6/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 388 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 17/6/2015. Trong đó, có 379 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 09 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSYC chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Trường THCS Trần Hưng Đạo, Trường THCS Bùi Thị Xuân, Trường THCS Lê Lợi, Trường THCS Ngô Mây (TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 24/6/2015 đến ngày 29/6/2015. Các đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, các đơn vị là Trường Đại học Kinh tế - Luật thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, UBND xã Tân Hưng và UBND xã Tam Đa (huyện Vĩnh Bảo, TP. Hải Phòng) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 23/6/2015 đến ngày 02/7/2015. Các đơn vị này cần biết, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

 

Chưa nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ: Trong phiếu đăng ký TBMT gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Phòng Quản lý đô thị thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam không nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh