Bên mời thầu cần biết (17-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 289 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/3/2015.
Bên mời thầu cần biết (17-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 289 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 16/3/2015. Trong đó, có 285 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 04 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Các phiếu đăng ký không hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

Thời gian dự kiến phát hành HSYC sai quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMCH, Công ty Tuyển than Hòn Gai - Vinacomin dự kiến phát HSYC từ ngày 20/3/2015 đến ngày 25/3/2015; Công ty CP Tư vấn và Xây dựng tổng hợp Bình Dương (tư vấn cho chủ đầu tư là Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Bình Dương) dự kiến phát hành HSYC từ ngày 20/3/2015 đến 09 giờ ngày 26/3/2015. Hai đơn vị này cần biết, theo Điểm đ Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSĐX tối thiểu là 5 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên HSYC được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian chuẩn bị HSDT chưa đủ tối thiểu 20 ngày theo quy định: Trong phiếu đăng ký thông báo mời thầu gói thầu mua sắm thiết bị có giá gói thầu trên 10 tỷ đồng, Công ty CP Vicem bao bì Bút Sơn dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/3/2015 đến ngày 08/4/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày đối với đấu thầu trong nước, kể từ ngày đầu tiên hồ sơ mời thầu được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh