Bên mời thầu cần biết (16/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 246 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/7/2015. Trong đó, có 244 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải
Bên mời thầu cần biết (16/7/2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 246 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 15/7/2015. Trong đó, có 244 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 02 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT sai quy định: Trong phiếu đăng ký TBMT, UBND xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 17/7/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm b Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, HSMT được phát hành sau 03 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên đăng tải thông báo mời thầu đến trước thời điểm đóng thầu.

 

Thời gian dự kiến chuẩn bị HSDT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT gói thầu mua sắm hàng hóa có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, Công ty Điện lực Ứng Hòa - Tổng công ty Điện lực TP. Hà Nội dự kiến phát hành HSMT từ ngày 22/7/2015 đến ngày 31/7/2015. Đơn vị này cần biết, trường hợp lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu quy mô nhỏ (Điều 63 Nghị định 63/2014/NĐ-CP), thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 10 ngày, kể từ ngày đầu tiên phát hành HSMT (Điểm b Khoản 2 Điều 64 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP). 

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh