Bên mời thầu cần biết (16-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 292 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/03/2015.
Bên mời thầu cần biết (16-3-2015)

Báo Đấu thầu tiếp nhận và xử lý 292 phiếu đăng ký thông báo mời thầu, thông báo mời chào hàng… của các cơ quan, đơn vị gửi đến trong ngày 13/03/2015. Trong đó, có 287 phiếu đăng ký hợp lệ và được đăng tải trên số ra hôm nay; 05 phiếu đăng ký chưa hợp lệ không được đăng tải.

 

Những phiếu đăng ký chưa hợp lệ nêu trên có các lỗi cụ thể là:

 

Thời gian dự kiến phát hành HSMT chưa đủ số ngày tối thiểu theo quy định: Trong các phiếu đăng ký TBMT, Công ty TNHH MTV Xi măng Hạ Long (TP. Hồ Chí Minh) dự kiến phát hành HSMT từ ngày 20/03/2015 đến ngày 30/03/2015 và từ ngày 20/03/2015 đến 31/03/2015. Đơn vị này cần biết, theo Điểm e Khoản 1 Điều 12 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian chuẩn bị HSDT tối thiểu là 20 ngày, kể từ ngày đầu tiên HSMT được phát hành đến ngày có thời điểm đóng thầu.

 

Nêu ưu đãi dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ chưa đúng: Trong phiếu đăng ký TBMCH gói thầu hỗn hợp (xây lắp và thiết bị) có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng, Phòng Giáo dục và Đào tạo TP. Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) nêu gói thầu dành cho nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ. Đơn vị này cần biết, theo Khoản 3 Điều 6 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, chỉ cho phép nhà thầu là doanh nghiệp cấp nhỏ và siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp tham gia đấu thầu áp dụng đối với gói thầu xây lắp có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng.

 

Thông tin chi tiết về các trường hợp chưa hợp lệ đã được Báo Đấu thầu cập nhật tại địa chỉ: www.thongtindauthau.com.vn.

Ban biên tập

ngocthanh